Mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong thu nhập, nghèo đói và tội phạm ở các Quốc gia

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu bất bình đẳng sẽ không liên quan đến tỷ lệ giết người nếu nghèo đói được kiểm soát, bất bình đẳng sẽ không liên quan đến hành hung, cướp bóc, đột nhập trộm cắp nếu nghèo đói được kiểm soát,. . | Mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong thu nhập, nghèo đói và tội phạm ở các quốc gia (tiếp theo và hết) Paul-Philippe Pare, Richard Felson. Income inequality, poverty and crime across nations. The British Journal of Sociology, 2014, Volume 65 Issue 3. Lan Anh dÞch Tãm t¾t: Chóng t«i ®· kh¶o nghiÖm mèi quan hÖ gi÷a bÊt b×nh ®¼ng trong thu nhËp, nghÌo ®ãi, vµ c¸c lo¹i téi ph¹m kh¸c nhau. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i nhÊt qu¸n víi mét nghiªn cøu gÇn ®©y, cho thÊy r»ng bÊt b×nh ®¼ng sÏ kh«ng liªn quan ®Õn tû lÖ giÕt ng−êi nÕu nghÌo ®ãi ®−îc kiÓm so¸t. Trong c¸c ph©n tÝch nhiÒu cÊp ®é cña chóng t«i trong Kh¶o s¸t quèc tÕ vÒ N¹n nh©n cña téi ¸c ICVS (International Crime Victimization Survey), chóng t«i nhËn thÊy r»ng bÊt b×nh ®¼ng sÏ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc hµnh hung, c−íp bãc, ®ét nhËp vµ trém c¾p nÕu nghÌo ®ãi ®−îc kiÓm so¸t. Chóng t«i cho r»ng ®ã còng lµ c¬ së lý luËn ®Ó nghi ngê nhËn ®Þnh vÒ mèi quan hÖ gi÷a møc ®é bÊt b×nh ®¼ng thu nhËp cña mét quèc gia vµ kh¶ n¨ng x¶y ra hµnh vi ph¹m téi. Tõ khãa: Téi ph¹m xuyªn quèc gia, GiÕt ng−êi, ICVS, BÊt b×nh ®¼ng trong thu nhËp, NghÌo ®ãi Ph©n tÝch vÒ d÷ liÖu ICVS Ngµy nay, d÷ liÖu ICVS ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña sù nghÌo ®ãi vµ bÊt b×nh ®¼ng thu nhËp ®èi víi n¹n hµnh hung hay c−íp bãc. ICVS do ViÖn nghiªn cøu C«ng lý vµ Téi ¸c liªn bang cña Liªn Hîp Quèc (UNICRI) thùc hiÖn nh»m cung cÊp d÷ liÖu cô thÓ vÒ téi ph¹m vµ n¹n nh©n víi môc ®Ých so s¸nh quèc tÕ (UNICRI, 2005). Chóng t«i tiÕn hµnh ph©n tÝch t¹i c¸c n−íc ®· thùc hiÖn kh¶o s¸t trªn ph¹m vi toµn quèc tõ n¨m 1989 ®Õn 2000 (28/58 n−íc), kh«ng bao gåm c¸c n−íc cã kh¶o s¸t t¹i thñ ®« hoÆc khu vùc do vÊn ®Ò ®o l−êng ®· ®−îc th¶o luËn tr−íc ®ã. Danh s¸ch c¸c n−íc ®−îc liÖt kª t¹i Phô lôc a. KÝch cì mÉu nhá nªn kh«ng cã lîi cho gi¶ thiÕt trªn mÉu kh¸c. Ngoµi ra, nh÷ng t¸c ®éng kh«ng ®¸ng kÓ gÇn b»ng 0 sÏ cho kÕt qu¶ t−¬ng tù nhau nÕu chóng ta cã sè liÖu thèng kª cô thÓ. NhiÒu häc gi¶ cho r»ng kh¶o s¸t n¹n nh©n gióp t×m ra sè liÖu ®o l−êng téi ph¹m phï hîp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
323    46    2    11-06-2023
141    21    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.