Bàn thêm quan niệm và định nghĩa về phạm trù dân tộc

Bài viết Phân tích các quan niệm và định nghĩa về phạm trù dân tộc của một số học giả trong nước và trên thế giới, tác giả bài viết xem xét và luận giải quan niệm và định nghĩa về phạm trù dân tộc với mong muốn được những luận chứng khoa học khi đề ra chính sách dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, chủ quyền của dân tộc,. bài viết. | Bàn thêm quan niệm và định nghĩa về phạm trù dân tộc NguyÔn Hoµng H−ng (*) Tãm t¾t: Trªn c¬ së nªu vµ ph©n tÝch c¸c quan niÖm vµ ®Þnh nghÜa vÒ ph¹m trï d©n téc cña mét sè häc gi¶ trong n−íc vµ trªn thÕ giíi, t¸c gi¶ bµi viÕt xem xÐt vµ luËn gi¶i quan niÖm vµ ®Þnh nghÜa vÒ ph¹m trï d©n téc víi mong muèn cã ®−îc nh÷ng luËn chøng khoa häc khi ®Ò ra chÝnh s¸ch d©n téc, quyÒn b×nh ®¼ng d©n téc, ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, chñ quyÒn cña d©n téc, Tõ khãa: D©n téc, Ph¹m trï d©n téc, Chñ nghÜa Marx, Chñ nghÜa x· héi khoa häc Cã thÓ nãi, d©n téc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p, cã ý nghÜa quan träng, nã ®· vµ ®ang cßn ®−îc tranh luËn c¶ vÒ lý luËn, chÝnh trÞ còng nh− thùc tiÔn. §iÒu Êy chøng tá ®©y lµ ®èi t−îng thuéc vÒ ®êi sèng hiÖn thùc cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu. Nh−ng, ®Ó t×m hiÓu ®−îc mét c¸ch tháa ®¸ng, cã søc thuyÕt phôc vÒ vÊn ®Ò nãi trªn th× tr−íc hÕt cÇn lµm râ ph¹m trï (kh¸i niÖm) d©n téc lµ g×.(*)NÕu kh«ng nhËn biÕt ®−îc b¶n chÊt kh¸i niÖm nµy th× rÊt khã hoÆc kh«ng thÓ luËn chøng víi kÕt qu¶ kh¶ quan c¸c vÊn ®Ò to lín nh− chÝnh s¸ch d©n téc, quyÒn b×nh ®¼ng d©n téc, ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, chñ quyÒn cña d©n téc, d©n téc vµ t«n gi¸o, ®éc lËp d©n téc,. X¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh− vËy chÝnh lµ ®Ó ®i ®Õn bµn (*) Tr−ëng Ban Tuyªn gi¸o §¶ng bé Khèi Doanh nghiÖp tØnh Hµ Giang. nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ thùc tiÔn mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch hiÖn nay. D©n téc th−êng ®−îc nh÷ng nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ còng nh− giíi nghiªn cøu, gi¶ng d¹y lý luËn, khoa häc x· héi sö dông víi hai nghÜa réng vµ hÑp. Theo nghÜa réng, ®ã lµ c¸ch hiÓu vÒ c¬ b¶n gièng nh− ®Þnh nghÜa d©n téc cña J. Stalin, cho r»ng “ D©n téc lµ mét khèi céng ®ång gåm nhiÒu ng−êi, khèi æn ®Þnh, h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö, sinh ra trªn c¬ së mét ng«n ng÷ chung, mét l·nh thæ chung, mét ®êi sèng kinh tÕ chung, mét cÊu t¹o t©m lý chung biÓu hiÖn trong mét nÒn v¨n hãa chung” (M. R«dentan vµ P. Iu®in, 1976, ). Quan ®iÓm nµy cho thÊy râ, d©n téc lµ mét céng ®ång ng−êi ®−îc h×nh thµnh trong qu¸ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    7    1    11-06-2023
7    8    1    11-06-2023
15    21    2    11-06-2023
196    31    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.