Biến đổi tôn giáo, tín ngưỡng của người H’mông di cư vào Đắk Lắk

Bài viết trình bày: Tình hình tôn giáo, tính ngưỡng của người H'mông di cư vào Đắk Lắk; Một số đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của người H'mông; Những biến đổi tôn, tín ngưỡng,. . | Biến đổi tôn giáo, tín ngưỡng của người H’mông di cư vào Đắk Lắk Vũ Thị Hà(*) Võ Thị Mai Phương(**) Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của người H’mông di cư vào Đắk Lắk; làm rõ một số đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của người H’mông, trên cơ sở đó phân tích những biến đổi về văn hóa đối với cả nhóm người H’mông còn giữ tôn giáo truyền thống và nhóm người H’mông đã cải đạo sang đạo Tin Lành. Từ khóa: Người H’mông, Tôn giáo, Tín ngưỡng, Đạo Tin Lành, Di cư 1. Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của người H’mông di cư vào Đắk Lắk(*)(**) Người H’mông là một dân tộc có bản sắc văn hóa độc đáo và nổi bật trong cộng đồng các dân tộc ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Được thể hiện ở những nét đặc thù về lịch sử, địa vực cư trú, quan hệ kinh tế -xã hội, văn hóa, tín ngưỡng, tính cố kết cộng đồng , trong đó, tín ngưỡng tôn giáo truyền thống là một bộ phận quan trọng tạo nên bản sắc tộc người, là nhân tố cốt lõi tạo dựng sự cố kết cộng đồng, giúp người H’mông bảo tồn bản sắc riêng. Tuy nhiên, từ năm 1975, người H’mông bắt đầu di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên sinh sống. Đầu những năm 1990, các cuộc di cư diễn ra ồ ạt hơn, trong đó tập trung đông ở tỉnh Đắk Lắk. (*) TS., Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Email: phuongvme@ (**) NCV., Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Email: vuhavme20@ Di cư đến vùng đất mới, người H’mông phân chia thành hai nhóm độc lập về tôn giáo, tín ngưỡng, nhóm người H’mông giữ tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống và nhóm người H’mông theo đạo Tin Lành. Theo số liệu chúng tôi thu thập được(*), có tổng số hộ người H’mông di cư đến các điểm nghiên cứu (xã Cư Króa, Cư San, Krông Á, Ea Trang huyện M’Đrắk; xã Vụ Bổn huyện Krông Pắk; thôn Ea Lang, xã Cư Pui, thôn Ea Hăng, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông), trong đó có 95 hộ vẫn giữ tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống, hộ người H’mông đã cải đạo từ tôn giáo, tín ngưỡng truyền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.