Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài Côn trùng nước tại Rừng phòng hộ Đắk Mi, tỉnh Quảng Nam

Bài viết trình bày về kết quả nghiên cứu, cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về thành phần loài côn trùng nước tại khu vực rừng phòng hộ Đắk Mi, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 92 loài côn trùng nước thuộc 67 giống, 38 họ, 8 bộ tại khu vực này. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 66-71 Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài Côn trùng nước tại Rừng phòng hộ Đắk Mi, tỉnh Quảng Nam Ngô Xuân Nam* Viện Sinh thái và bảo vệ công trình, 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 14 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 15 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 18 tháng 9 năm 2017 Tóm tắt: Vật mẫu Côn trùng nước được thu từ 11 điểm tại các suối thuộc rừng phòng hộ Đắk Mi, tỉnh Quảng Nam trong 3 đợt vào tháng 3, tháng 9 năm 2015 và tháng 3 năm 2016. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 92 loài côn trùng nước thuộc 67 giống, 38 họ, 8 bộ tại khu vực này. Trong đó, bộ Phù du (Ephemeroptera) có số loài nhiều nhất với 26 loài (chiếm 28,26%), tiếp theo là bộ Chuồn chuồn (Odonata) có 18 loài (19,57%), bộ Cánh nửa (Hemiptera) có 13 loài (14,13%), bộ Cánh lông (Tricoptera) có 12 loài (13,04%). Hai bộ Cánh cứng (Coleoptera) và bộ Cánh úp (Plecoptera) cùng có 8 loài (8,70%). Bộ Hai cánh (Diptera) có 6 loài (6,52%) và cuối cùng là Bộ Cánh rộng (Megaloptera) chỉ thu được 1 loài (1,09% tổng số loài). Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về thành phần loài côn trùng nước tại khu vực rừng phòng hộ Đắk Mi, tỉnh Quảng Nam. Từ khóa: côn trùng nước, thành phần loài, đa dạng, RPH Đắk Mi, Quảng Nam. 1. Mở đầu nghiên cứu đặc biệt là ở các Vườn Quốc gia và các Khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao của Việt Nam, những nơi có hệ thống sông, suối phong phú, tiềm ẩn tính đa dạng côn trùng nước. Cho đến nay, tại khu vực Rừng phòng hộ (RPH) Đắk Mi vẫn chưa có nghiên cứu về nhóm côn trùng nước nên việc tiến hành nghiên cứu này là cần thiết nhằm đưa ra những dẫn liệu bước đầu về nhóm côn trùng nước và bổ sung đa dạng thành phần loài tại khu vực nghiên cứu [1]. Côn trùng nước giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái các thủy vực cả nước đứng cũng như nước chảy. Mỗi một môi trường thủy vực, nhóm sinh vật này đều có những đặc tính thích nghi phù hợp. Các loài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    13    1    11-06-2023
256    24    1    11-06-2023
2    33    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.