Ficus squamosa Roxb. (Họ Dâu tằm - Moraceae) được ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam

Bài viết mô tả đặc điểm hình thái của loài Ficus squamosa Roxb., kèm theo thông tin về phân bố, mẫu nghiên cứu và ảnh màu nhận biết của loài. Từ các thông tin trên đã khẳng định được loài thực vật này ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 3 (2017) 94-97 Ficus squamosa Roxb. (Họ Dâu tằm - Moraceae) được ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam Phạm Thị Oanh1,2, Đỗ Thị Xuyến2, Đỗ Văn Hài3, Nguyễn Trung Thành2,* 1 Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hải Phòng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam 3 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật VHLKH&CNVN 2 Nhận ngày 18 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 14 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 9 năm 2017 Tóm tắt: Sau khi nghiên cứu các mẫu tiêu bản thuộc chi Ficus và các mẫu tiêu bản thu ngoài thực địa, chúng tôi phát hiện được loài: Ficus squamosa, một loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. Bài báo sẽ giới thiệu mô tả loài, các đặc điểm sinh học sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu, Từ khóa: Ficus, họ Dâu tằm (Moraceae), Khu Bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu. 1. Mở đầu Trong quá trình điều tra, thu mập mẫu tiêu bản ngoài thực địa và nghiên cứu các mẫu tiêu bản của chi Ficus được lưu trữ ở các phòng tiêu bản thực vật trong nước và quốc tế, chúng tôi phát hiện loài Ficus squamosa có phân bố ở Việt Nam và là loài ghi nhận mới. Các mẫu tiêu bản của loài Ficus squamosa được thu thập tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Các mẫu tiêu bản hiện được lưu giữ tại Phòng tiêu bản thực vật (HN) của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HNU). Chi Sung (Ficus L.) là một chi có số lượng loài tương đối nhiều trên thế giới thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), với khoảng 850 loài, phân bố ở khu vực nhiệt đới, tập trung chủ yếu ở vùng Indo-Malaysia to Australia (Mabberley, 2008) [1]. Ở Việt Nam các tài liệu ghi nhận có số lượng loài khác nhau như: Gagnepain (1928) [2], với 92 loài ở Đông Dương; Phạm Hoàng Hộ (2003) [3] ghi nhận 123 loài với hình vẽ đơn giản, mô tả ngắn gọn (một số loài có ở Lào và Campuchia). Số lượng loài của chi Ficus là tương đối đầy đủ trong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    34    3    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.