Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự hình thành xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 dùng cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren bằng hidroperoxit

Trong bài viết này, một dãy các chất xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 được điều chế theo phương pháp đồng kết tủa ở các pH khác nhau để nghiên cứu ảnh hưởng của pH lên sự hình thành hidrotanxit và độ hoạt động xúc tác của chúng. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 12-18 Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự hình thành xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 dùng cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren bằng hidroperoxit Đặng Văn Long*, Hán Thị Huệ, Nguyễn Tiến Thảo, Hoa Hữu Thu Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam Tóm tắt: Trong báo này, một dãy các chất xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 được điều chế theo phương pháp đồng kết tủa ở các pH khác nhau để nghiên cứu ảnh hưởng của pH lên sự hình thành hidrotanxit và độ hoạt động xúc tác của chúng. Các tính chất cấu trúc và thành phần cấu trúc của các chất rắn thu được đã được xác định bằng các phương pháp vật lý: XRD, IR, SEM, TEM, EDS. Độ hoạt động xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc ở pha lỏng được đánh giá ở các điều kiện khác nhau. Các kết quả nghiên cứu thu được chỉ ra rằng các chất rắn có đặc điểm cấu trúc của hidrotanxit và độ chọn lọc trong phản ứng oxi hóa stiren thành benzanđehit rất cao. Từ khóa: Oxi hóa Stiren, hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3, độ chọn lọc benzanđehit. 1. Mở đầu* hydroperoxit H2O2 để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Các chất xúc tác oxi hóa ở pha khí thường là các oxit kim loại chuyển tiếp như Cu, Ni, Co, Mn, Cr, Ti, [2, 3]. Gần đây có nhiều công trình nghiên cứu phản ứng oxi hóa các ankylbenzen hoặc stiren bằng oxi không khí hay H2O2 [2-6] trong sự có mặt của các chất rắn kiểu hidrotanxit Mg-Al mà trong đó các kim loại Mg2+ hoặc Al3+ được thay thế một phần bằng các kim loại chuyển tiếp có hóa trị có thể thay đổi như Ni2+, Co2+, Fe3+, Cr3+, làm xúc tác ở pha lỏng. Các chất xúc tác dị thể này có những thuận lợi cơ bản là dễ tách chúng ra khỏi sản phẩm phản ứng, có thể tái sinh dễ dàng và làm giảm thiểu các chất thải gây ô nhiễm môi trường. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng pH đến sự tạo thành các hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 và đánh giá độ hoạt động của các xúc tác rắn thu được trong phản ứng oxi hóa chọn lọc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.