Đánh giá sơ bộ sự phát thải pentaclobenzen từ một số lò đốt rác thải sinh hoạt và lò đốt công nghiệp ở khu vực phía Bắc Việt Nam

Trong bài viết này, nồng độ PeCB trong tro và xỉ thải của một số lò đốt rác thải sinh hoạt và lò đốt của các hoạt động công nghiệp tại bốn tỉnh thuộc phía Bắc Việt Nam (Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên) đã được khảo sát sơ bộ. Nồng độ trong các lò đốt trong khoảng 1,3 - 32,5 ng g–1 đối với tro thải và 1,6 - 39,0 ng g–1 đối với xỉ thải. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 40-46 Đánh giá sơ bộ sự phát thải pentaclobenzen từ một số lò đốt rác thải sinh hoạt và lò đốt công nghiệp ở khu vực phía Bắc Việt Nam Nguyễn Thị Huệ1,*, Céline Leynarie2, Nguyễn Hoàng Tùng1 1 Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2 Đại học Toulouse III Nhận ngày 20 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 15 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Pentachlorobenzene (PeCB) được hình thành chủ yếu từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn. Trong bài báo này, nồng độ PeCB trong tro và xỉ thải của một số lò đốt rác thải sinh hoạt và lò đốt của các hoạt động công nghiệp tại bốn tỉnh thuộc phía Bắc Việt Nam (Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên) đã được khảo sát sơ bộ. Nồng độ trong các lò đốt trong khoảng 1,3 32,5 ng g–1 đối với tro thải và 1,6 - 39,0 ng g–1 đối với xỉ thải. Hệ số phát thải của mẫu tro thải trong khoảng 0,08 - 124 µg/tấn và xỉ thải thải từ 0,1 - 156 µg/tấn. Hệ số phát thải trung bình của tro thải (54,6 µg/tấn) lớn hơn hệ số phát trung bình của xỉ thải (29,4 µg/tấn). Ngoài ra, các lò đốt rác thải có hệ số phát thải PeCB lớn hơn các lò đốt công nghiệp trung bình khoảng 40 lần đối với tro thải và khoảng 50 lần đối với xỉ thải. Từ khoá: Pentaclobenzen, tro thải, xỉ thải, hệ số phát thải, Bắc Việt Nam. 1. Giới thiệu* phơi nhiễm U-POPs đến mức độ thấp nhất vào môi trường là một mục tiêu quan trọng cho bảo vệ môi trường cũng như đối với sự phát triển bền vững. U-POPs rất khó để phá huỷ bằng các tác nhân hóa, sinh và quang học dưới điều kiện môi trường vì sự ổn định và bền vững cao của chúng [3], vì vậy kiểm soát và quy định sự phát thải của U-POPs từ các nguồn là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để bảo vệ môi trường cũng như con người [4-6]. Với mục tiêu trên, những kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và xúc tiến kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) đã được ứng dụng để đánh giá hàm lượng U-POPs từ các nguồn phát thải và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.