Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp kim loại [Zn2BaL2(OAc)2] với phối tử N’,N’,N’’’,N’’’-tetraetyl-N,N’’- pyriđin-2,6-đicacbonylbis(thioure) (H2L)

Trong bài viết này, chúng tôi thay thế ion Ca2+ bằng ion Ba2+ và giữ nguyên các điều kiện tổng hợp. Bán kính của ion Ca2+ (1 Å) nhỏ hơn nhiều so với bán kính của ion Ba2+ (1,35 Å). Sự khác nhau lớn về bán kính giữa ion Ca2+ và ion Ba2+ cho phép nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước ion kim loại tới thành phần và cấu trúc của sản phẩm phức chất hỗn hợp kim loại. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 279-284 Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp kim loại [Zn2BaL2(OAc)2] với phối tử N’,N’,N’’’,N’’’-tetraetyl-N,N’’pyriđin-2,6-đicacbonylbis(thioure) (H2L) Lê Cảnh Định1, Triệu Thị Nguyệt2, Trương Thị Cẩm Mai1, Nguyễn Hùng Huy2,* 1 2 Khoa Hoá học, Trường Đại học Quy Nhơn Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Nhận ngày 05 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 17 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Phức chất hỗn hợp của Zn(II) và Ba(II) với N’,N’,N’’’,N’’’-tetraetyl-N,N’’-pyriđin-2,6đicacbonylbis(thioure) (H2L) đã được tổng hợp bằng phản ứng giữa Zn(OAc), và H2L theo tỷ lệ mol tương ứng 2: 1: 2 trong dung môi CH3OH. Thành phần và cấu trúc của nó được nghiên cứu dựa trên các phương pháp phổ IR, ESI-MS và 1H NMR. Các kết quả chỉ ra phức chất chứa hai cation Zn2+, một cation Ba2+, hai anion L2- và hai anion axetat. Cấu trúc của phức chất được dự đoán tương tự như phức chất của Ca(II) đã công bố trước đây, trong đó hai Zn(II) liên kết với hai phối tử L2- thông qua hợp phần thioure và Ba(II) nằm ở vị trí trung tâm, liên kết với hợp phần pyriđin. Từ khoá : N’,N’,N’’’,N’’’-tetraetyl-N,N’’-pyriđin-2,6-đicacbonylbis(thioure), phức chất hỗn hợp kim loại, phức chất Zn(II), phức chất Ba(II). 2: 1: 2. Trong bài báo này, chúng tôi thay thế ion Ca2+ bằng ion Ba2+ và giữ nguyên các điều kiện tổng hợp. Bán kính của ion Ca2+ (1 Å) nhỏ hơn nhiều so với bán kính của ion Ba2+ (1,35 Å). Sự khác nhau lớn về bán kính giữa ion Ca2+ và ion Ba2+ cho phép nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước ion kim loại tới thành phần và cấu trúc của sản phẩm phức chất hỗn hợp kim loại. 1. Mở đầu∗ Phối tử N’,N’,N’’’,N’’’-tetraetyl-N,N’’pyriđin-2,6-đicacbonylbis(thioure) (H2L) (Hình 1) được L. Beyer và cộng sự tổng hợp lần đầu tiên vào năm 2000 [1]. Đây là phối tử 5 càng tiềm năng, có thể phối trí đồng thời với các ion kim loại có tính axit cứng khác nhau, tạo thành phức chất hỗn hợp kim

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    23    2    08-06-2023
8    23    2    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.