Đa dạng thành phần loài cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

Bài viết này được nghiên cứu nhằm xác định thành phần loài, tính đa dạng và sự phân bố theo nhóm sinh thái, tạo cơ sở khoa học phục vụ cho khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản nói chung và cá nói riêng ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 1S (2017) 246-256 Đa dạng thành phần loài cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Đức Hải* Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 16 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 20 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tóm tắt: Dựa trên kết quả định loại các mẫu cá thu được vào ba đợt khảo sát của tiểu dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam” trong năm 2011, 2012 và 2015 tại vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre, đã xác định được 142 loài thuộc 45 họ, 11 bộ của 2 lớp cá. Trong đó, bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế với 70 loài (chiếm 49,3%); tiếp đến là bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) với 21 loài (chiếm 14,79%). Có 1 bộ chỉ có 1 họ với 1 loài là bộ cá Tuyết (Gadiformes). Theo các nhóm sinh thái, nhóm cá đáy chiếm ưu thế với 117 loài (chiếm 82,4%), nhóm cá nổi có 25 loài (chiếm 17,6%); nhóm cá nước lợ ưu thế hơn với 101 loài (chiếm 71,1%), nhóm cá biển có 39 loài (chiếm 27,5%) và nhóm cá nước ngọt chỉ có 2 loài (chiếm 1,4%). Nghiên cứu cũng đã xác định được 52 loài cá (chiếm 36,62%) có giá trị kinh tế cao, 1 loài có tên trong sách Đỏ Việt Nam 2007 ở mức VU và 3 loài được phân hạng NT trong Danh lục Đỏ năm 2014 của IUCN. Kết quả nghiên cứu là những dẫn liệu đầu tiên về thành phần loài cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên. Từ khóa: Đa dạng thành phần loài cá, định loại, sông Cổ Chiên, vùng cửa sông. 1. Đặt vấn đề Từ trước đến nay, mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu về thành phần loài và sinh học một số loài cá ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng chủ yếu tập trung vào phạm vi trên sông. Đối với tỉnh Bến Tre, chỉ có các nghiên cứu bước đầu về nguồn lợi hoặc khu hệ cá ven biển. Điển hình có nghiên cứu của Lê Thị Thu Thảo và Nguyễn Văn Lục vào năm 2001 về cá ven biển - cửa sông chung cho cả tỉnh Bến Tre [1]. Do vậy, nghiên cứu này được tiến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    18    2    29-05-2023
18    35    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.