Đánh giá khả năng hấp thu Cu(II), Pb(II), Cr(VI) trong môi trường nước của vật liệu Polyanilin biến tính với dịch và bã chiết cây Sim

Bài viết này đánh giá được khả năng hấp thu Cu(II), Pb(II), Cr(VI) của vật liệu gốc PANi kết hợp với dịch chiết nước, dịch chiết cồn, bã chiết nước và bột cây Sim theo thời gian. Phương pháp phân tích nguyên tử hấp phụ quang phổ kế (AAS) được sử dụng để xác định nồng độ Cu(II), Pb(II), Cr(VI). Khả năng hấp thu của vật liệu gốc PANi đối với các kim loại trên cũng được so sánh và thảo luận. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 299-304 Đánh giá khả năng hấp thu Cu(II), Pb(II), Cr(VI) trong môi trường nước của vật liệu Polyanilin biến tính với dịch và bã chiết cây Sim Trần Thị Hà1,*, Nguyễn Quang Hợp2, Hoàng Văn Hoan3, Lê Xuân Quế4 1 Viện Kỹ thuật Hóa Học, Sinh Học và Tài liệu Nghiệp vụ 2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 3 Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam 4 Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhận ngày 05 tháng 7 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 17 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 01 tháng 9 năm 2016 Tóm tắt: Các vật liệu gốc PANi được tổng hợp bằng phương pháp hóa học dựa trên phương trình phản ứng giữa Anilin (ANi) và Amoni pesunphat (APS) trong môi trường axit H2SO4 1M (HCl 1M) có kết hợp cùng dịch chiết nước, dịch chiết cồn, bột, bã chiết nước của cây Sim. Kết quả nghiên cứu sơ bộ đánh giá được khả năng hấp thu Cu(II), Pb(II), Cr(VI) của vật liệu gốc PANi kết hợp với dịch chiết nước, dịch chiết cồn, bã chiết nước và bột cây Sim theo thời gian. Phương pháp phân tích nguyên tử hấp phụ quang phổ kế (AAS) được sử dụng để xác định nồng độ Cu(II), Pb(II), Cr(VI). Khả năng hấp thu của vật liệu gốc PANi đối với các kim loại trên cũng được so sánh và thảo luận. Từ khóa: Polyanilin, Cu(II), Pb(II), Cr(VI), Cây Sim. 1. Đặt vấn đề∗ trường” [8], “Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi và các phụ phẩm nông nghiệp để xử lý các ion kim loại nặng Pb (II), Cr (VI) và Cd (II)” [7] cho kết quả khả quan. Trên thế giới, các nhóm tác giả , , nghiên cứu khả hấp thu kim loại Cd(II), R. Ansari and F. Raofie nghiên cứu khả năng hấp thu chì, Renjie Li, Lifen Liu, Fenglin Yang nghiên cứu khả năng hấp thu Hg(II), Cr(VI) trong môi trường nước bằng vật liệu gốc PANi [1,3,4,5]. Bên cạnh đó một số tác giả như Djati Utomo H, Hunter KA và . TAN đã nghiên cứu và cho thấy kết quả khá khả thi khi Định hướng nghiên cứu và ứng dụng một loại vật liệu có khả năng xử lý kim loại nặng trong môi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    31    1    11-06-2023
58    35    1    11-06-2023
19    152    1    11-06-2023
261    22    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.