Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bao phim 100 mg bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò diode-array

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng được quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bao phim 100 mg bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò diode-array theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý thuốc châu Âu và Hội nghị quốc tế về hài hòa hóa các yêu cầu kỹ thuật để đăng ký dược phẩm sử dụng trên người. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 2 (2017) 41-49 Xây dựng quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nénbao phim 100 mg bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò diode-array Nguyễn Thị Thanh Bình*, Đặng Ngọc Anh, Trần Mai Anh, Nguyễn Thanh Hải Khoa Y Dược, Đai học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 30 tháng 10 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 14 tháng 11 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 06 tháng 12 năm 2017 Tóm tắt: Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng được quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bao phim 100 mg bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò diode-array theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý thuốc châu Âu và Hội nghị quốc tế về hài hoà hoá các yêu cầu kỹ thuật để đăng ký dược phẩm sử dụng trên người. Pha tĩnh được sử dụng là cột silica gel pha đảo C8 (5 μm, 120 Å, 4,6×150 mm), pha động là hỗn hợp acetonitril : nước : acid acetic băng với tỷ lệ 65 : 32,5 : 2,5, tốc độ dòng 1 ml/phút. Mẫu được tiêm với thể tích 10 µl, thời gian sắc ký 8 phút, bước sóng phát hiện 247 nm. Thời gian lưu của flurbiprofen là 3,73 phút. Kết quả thực nghiệm cho thấy trong khoảng nồng độ từ 2 - 20 μg/ml, có sự tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa diện tích pic y () và nồng độ dung dịch x (μg/ml) theo phương trình y = 0,680x với hệ số xác định R2 = 0,9993. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng lần lượt là 0,05 và 0,15 μg/ml. Phương pháp đảm bảo tính đặc hiệu với flurbiprofen, có độ đúng và độ chính xác tốt với tỷ lệ phục hồi ≤ 100 ± 2%, độ lệch chuẩn tương đối của độ lặp lại ≤ 1,71%, độ lệch chuẩn tương đối của độ chính xác trung gian ≤ 2,34%. Từ khóa: Flurbiprofen, định lượng, sắc ký lỏng hiệu năng cao, đầu dò diode-array. 1. Đặt vấn đề khoa nhằm ngăn ngừa và làm giảm co đồng tử trong lúc mổ [1-5]. Một tính chất đáng lưu ý của flurbiprofen là rất kém tan trong nước, chính vì vậy, việc bào chế các hệ dẫn thuốc kích thước nano có cấu trúc lipid như nanolipid rắn, nhũ tương nano, là hướng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    24    2    10-06-2023
11    22    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.