Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 3: Hướng đối tượng trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lớp, đặc điểm hướng đối tượng trong java, tính kế thừa, một số ví dụ. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 3 HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG GV: Võ Tấn Dũng TRONG JAVA MỞ ĐẦU 2 GV: Võ Tấn Dũng • Từ khi ra đời cho đến nay lập trình hướng đối tượng (OOP) đã chứng tỏ được sức mạnh, vai trò của nó trong các đề án tin học. • Lập trình OOP là một phương pháp mạnh mẽ và rất hiệu quả để xây dựng nên những chương trình ứng dụng trên máy tính. • Ở phần này chúng ta tìm hiểu các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong Java thông qua việc tạo các lớp, các đối tượng và các tính chất của chúng. PHẦN 1 LỚP GV: Võ Tấn Dũng (CLASS) KHÁI NIỆM LỚP (CLASS) 4 GV: Võ Tấn Dũng • Lớp được xem như một khuôn mẫu (template) của đối tượng (Object). • Trong lớp bao gồm các thuộc tính của đối tượng (properties) và các phương thức (methods) tác động lên các thuộc tính. • Đối tượng được xây dựng từ lớp nên được gọi là thể hiện của lớp (class instance). KHAI BÁO LỚP • • • • • class: là từ khóa của java ClassName: là tên chúng ta đặt cho lớp field_1, field_2: các thuộc tính (các biến, hay các thành phần dữ liệu của lớp) constructor: là phương thức xây dựng, khởi tạo đối tượng của lớp. method_1, method_2: là các phương thức (có thể gọi là hàm) thể hiện các thao tác xử lý, tác động lên các thuộc tính của lớp. 5 GV: Võ Tấn Dũng class { ; .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    102    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.