Bài giảng Nhập môn lập trình Java: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 5: Applet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo các applet, đối tượng đồ họa Graphics, kĩ thuật khung hình phụ. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN JAVA BÀI 5 APPLET GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG NỘI DUNG TRÌNH BÀY 2 GV: Võ Tấn Dũng • Tạo các applet • Đối tượng đồ hoạ Graphics • Kĩ thuật khung hình phụ PHẦN 1 GV: Võ Tấn Dũng TẠO CÁC APPLET – void setVisible(boolean):hiển thị hoặc ẩn component – Dimension getSize(): trả về kích thước của component – void setSize(Dimension): thay đổi kích thước – void setEnabled(): “bật” hoặc “tắt” component – void repaint(): cập nhật lại component – void update(Graphics g): được gọi qua repaint() – void paint(Graphics g): được gọi qua update() – void setBackground(Color): đặt màu nền – . 4 GV: Võ Tấn Dũng MỘT SỐ METHOD CỦA COMPONENT XÂY DỰNG CÁC APPLET 5 GV: Võ Tấn Dũng • Lớp Applet – Java có lớp kế thừa từ lớp cho phép tạo ra các applet trong Web. – Mọi lớp applet do người dùng tạo ra đều phải kế thừa từ lớp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    317    4    11-06-2023
141    33    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.