Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn (view), chỉ mục (index). nội dung chi tiết. | Chương 5 SQL Nội dung chi tiết Giới thiệu Định nghĩa dữ liệu Truy vấn dữ liệu Cập nhật dữ liệu Khung nhìn (view) Chỉ mục (index) Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 2 Giới thiệu Ngôn ngữ ĐSQH - Cách thức truy vấn dữ liệu - Khó khăn cho người sử dụng SQL (Structured Query Language) - Ngôn ngữ cấp cao Người sử dụng chỉ cần đưa ra nội dung cần truy vấn Được phát triển bởi IBM (1970s) Được gọi là SEQUEL Được ANSI công nhận và phát triển thành chuẩn SQL-86 SQL-92 SQL-99 Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 3 Giới thiệu (tt) SQL gồm - Định nghĩa dữ liệu (DDL) Thao tác dữ liệu (DML) Định nghĩa khung nhìn Ràng buộc toàn vẹn Phân quyền và bảo mật Điều khiển giao tác Lý thuyết : Chuẩn SQL-92 Ví dụ : SQL Server SQL sử dụng thuật ngữ - Bảng ~ quan hệ - Cột ~ thuộc tính - Dòng ~ bộ Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 4 Nội dung chi tiết Giới thiệu Định nghĩa dữ liệu - Kiểu dữ liệu - Các lệnh định nghĩa dữ liệu Truy vấn dữ liệu Cập nhật dữ liệu Khung nhìn (view) Chỉ mục (index) Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    24    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.