Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, cài đặt. nội dung chi tiết. | Chương 7 Ràng buộc toàn vẹn Nội dung chi tiết Khái niệm Các đặc trưng của RBTV Phân loại Cài đặt Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 2 Khái niệm RBTV (Integrety Constraints) xuất phát từ những qui định hay điều kiện - Trong thực tế - Trong mô hình dữ liệu Các thao tác làm thay đổi dữ liệu không nên được thực hiện một cách tùy tiện vì có thể đưa CSDL đến một tình trạng ‘xấu’ RBTV là một điều kiện được định nghĩa trên một hay nhiều quan hệ khác nhau Các RBTV là những điều kiện bất biến mà mọi thể hiện của quan hệ đều phải thỏa ở bất kỳ thời điểm nào Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN TPHCM 3 Khái niệm (tt) Tại sao cần phải có RBTV? - Bảo đảm tính kết dính của các thành phần cấu tạo nên CSDL - Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu - Bảo đảm CSDL luôn biểu diễn đúng ngữ nghĩa thực tế Ví dụ - Mức lương của một người nhân viên không được vượt quá trưởng phòng (R1) - Người quản lý trực tiếp (của một nhân viên) phải là một nhân viên trong công ty (R2) 4 Nội dung chi tiết Khái niệm Các đặc trưng của RBTV - Bối cảnh - Nội dung - Bảng tầm ảnh hưởng Phân loại Cài đặt Cơ sở dữ liệu - Khoa CNTT - ĐH KHTN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    38    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.