Bài giảng Vật lý thực phẩm: Chương 2 - Dương Văn Trường

Bài giảng "Vật lý thực phẩm - Chương 2: Thông số vật lý thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Units and conversion factors, các đặc trưng vật lý của vật liệu thực phẩm, độ xốp, tính chất màu của thực phẩm,. nội dung chi tiết. | Chương 2: thông số vật lý thực phẩm Caùc thoâng soá vaät lyù cuûa thöïc phaåm • • • • • • • Ñoä daøi : L (m) Dieän tích : S (m2) Theå tích : V (m3) Khoái löôïng : m (kg) Khoái löôïng rieâng: ρ (kg/m3) AÙp suaát : P (N/m2) Vaän toác : v (m/s) Caùc thoâng soá vaät lyù cuûa thöïc phaåm (tt) • • • • • • Ñoä nhôùt : µ (Ns/m2) Nhieät löôïng rieâng : i, I (J/kg) Nhieät dung rieâng : c (J/) Heä soá daãn nhieät : λ (W/) Heä soá truyeàn nhieät : k (W/) Nhieät ñoä : T (ñoä C, ñoä F, ñoä K) Dimensions (Thöù nguyeân) Dimensions are represented as symbols (kyù hieäu) by: • length [L], • mass [M], • time [t], • temperature [T] • force [F]. All engineering quantities can be expressed in terms of these fundamental dimensions Dimension s (Thöù nguyeân) • Length = [L], area = [L]2 , volume = [L]3. • Velocity = length travelled per unit time=[L]/[t] • Acceleration = rate of change of velocity=[L]/[t]x1/[t]=[L]/[t][t]=[L]/ [t]2 • Pressure = force per unit area=[F]/[L]2 • Density = mass per unit volume=[M]/[L]3 • Energy = force times length=[F] x [L]. • Power = energy per unit time=[F] x .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    188    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.