Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp, phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nhiệm vụ kế toán,. . | 2017 MỤC TIÊU Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Nêu được nội dung công việc của từng phần hành kế toán. Trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành kế toán theo nội dung công tác kế toán Phân biệt được cơ chế quản lý tài chính giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1 2 1 2 Khái niệm NỘI DUNG Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp Phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhiệm vụ kế toán Tổ chức công tác kế toán Cơ quan hành chính Nội dung công việc kế toán Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính Đơn vị sự nghiệp 4 3 4 3 KHÁI NIỆM Phân biệt CQHC và ĐVSN Cơ quan hành chính • Là cơ quan công quyền trong bộ máy Nhà nước hoạt động nhằm duy trì quyền lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương Đơn vị sự nghiệp • Là những tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động bình thường của xã hội, mang tính chất phục vụ là chủ yếu, không vì mục tiêu lợi nhuận Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp • Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy Nhà nước • Chức năng quản lý Nhà nước đối với ngành, quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực • Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của Nhà nước • Đơn vị sự nghiệp là những đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, do cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền thành lập • Không có chức năng quản lý nhà nước. • Thực hiện hoạt động sự nghiệp, cung cấp dịch vụ công cho xã hội 5 5 VINHTT_OU 6 6 1 2017 PHÂN LOẠI ĐẶC ĐIỂM Hoạt động được trang trải từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp và từ các nguồn kinh phí khác do nhà nước quy định nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Cơ quan hành chính Hằng năm lập dự toán chi tiêu và phải tuân thủ theo dự toán đã được giao. Khi kết thúc năm ngân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.