Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản thanh toán. . | 2017 CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN 1 Mục tiêu Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền. Các quy định về sử dụng tiền mặt Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả Giải thích được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán thanh toán nội bộ 2 Nội dung và kết cấu chương • Kế toán vốn bằng tiền • Kế toán các khoản thanh toán 3 VINHTT_OU 1 2017 Kế toán vốn bằng tiền Kế toán tiền mặt Kế toán tiền gửi Kế toán tiền đang chuyển 4 Kế toán tiền mặt Nguyên tắc kế toán Chỉ phản ánh vào tài khoản “Tiền mặt” giá trị tiền thực tế nhập, xuất quỹ. Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có, tình hình biến động các loại tiền phát sinh, luôn bảo đảm khớp đúng giữa giá trị ghi trên sổ kế toán và sổ quỹ 5 Kế toán tiền mặt Kế toán chi tiết Chứng từ kế Phiếu thu Phiếu chi toán Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Đồng Việt Nam Ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý 6 VINHTT_OU 2 2017 Kế toán tiền mặt Kế toán chi tiết Sổ kế toán chi tiết Sổ quỹ tiền mặt (Sổ kế toán chi tiết tiền mặt) Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ. 7 Kế toán tiền mặt Kế toán tổng hợp Tài khoản 111 “Tiền mặt” Tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn theo nguyên tệ của các loại ngoại tệ ở đơn vị 8 Kế toán tiền mặt Tài khoản 111-Tiền mặt Các khoản tiền mặt tăng, do: Nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý; Số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê; Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại ngoại tệ (Trường hợp tỷ giá tăng) Các khoản tiền mặt giảm, do: Xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý; Số thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê; Giá trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại ngoại tệ (Trường hợp tỷ giá giảm) Số dư : Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý còn tồn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    22    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.