Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động, kế toán các quỹ. nội dung chi tiết. | 2017 Mục tiêu Xác định chênh lệch thu chi thực hiện đơn đặt hàng; Sản xuất- kinh doanh- dịch vụ; Khác CHƯƠNG 6 Nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệch thu chi KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU VÀ CHÊNH LỆCH THU - CHI CÁC HOẠT ĐỘNG Phân phối chênh lệch thu chi các hoạt động Kế toán các quỹ được hình thành từ các nguồn 2 Mục tiêu NỘI DUNG Kế toán các khoản thu Phân biệt các khoản thu phí, lệ phí; thu sự nghiệp; thu theo đơn đặt hàng của nhà nước Kế toán thu chưa qua ngân sách Giải thích được vì sao phải kế toán qua TK thu chưa qua ngân sách Kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động Kế toán các quỹ Trình bày được nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản thu, thu chưa qua ngân sách 3 Nội dung các khoản thu Kế toán các khoản thu 4 Nội dung các khoản thu Nguyên tắc hạch toán Kế toán chi tiết Kế toán tổng hợp Thu phí, lệ phí Là khoản thu theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí được Nhà nước giao theo chức năng của từng đơn vị. Mọi khoản thu phí, lệ phí đều thuộc NSNN. Vì vậy, tổ chức thu phí, lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số phí, lệ phí thu được vào NSNN. Trường hợp được ủy quyền thu thì tổ chức được ủy quyền được để lại 1 phần trong số lệ phí thu được để trang trải chi phí; phần còn lại phải nộp vào NSNN. 5 VINHTT_OU 6 1 2017 Nội dung các khoản thu Thu sự nghiệp Nội dung các khoản thu Thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước • Là khoản thu Nhà nước đặt hàng để thực hiện khối lượng công việc theo hợp đồng ký kết. Là khoản thu gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của chế độ tài chính, không phải là khoản thu phí, lệ phí và không phải là thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các khoản thu khác 7 Kế toán chi tiết Biên lai thu phí, lệ phí Vé phí đường bộ, vé phà, vé đò “Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước” 8 TK 5111 Thu phí, lệ phí Số thu phí, lệ phí phải nộp NS Các khoản thu phí và lệ phí Kết chuyển số thu được để lại đơn vị để trang trải cho việc thu phí, lệ phí đã thu phải

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.