Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng trình bày khái niệm – đặc điểm – nhiệm vụ, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP, kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ, kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận. . | 2017 CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH - DỊCH VỤ Mục tiêu Phân biệt • Kế toán hoạt động SX-KD với hoạt động sự nghiệp Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình • Kế toán hoạt động SX-KD • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành • Kế toán tiêu thụ sản phẩm- hàng hóa • Xác định chênh lệch thu chi hoạt động kinh doanh - dịch vụ • Phân phối chênh lệch thu chi 2 VINHTT_OU 1 2017 NỘI DUNG 1. Khái niệm – đặc điểm – nhiệm vụ 2. Kế toán nguồn vốn kinh doanh 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP 4. Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ 5. Kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận 3 Khái niệm Nguồn nhân lực sẵn có Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật Tạo thêm thu nhập, hỗ trợ đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung kinh phí hoạt động của đơn vị. 4 VINHTT_OU 2 2017 Đặc điểm Hoạt động SX-KD phải dựa trên cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực lao động sẵn có của đơn vị gắn liền với hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn chính của đơn vị. Hoạt động SX-KD mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn của đơn vị không vì mục tiêu lợi nhuận mà phải trên nguyên tắc lấy thu bù chi và có tích lũy. 5 Đặc điểm Quy mô hoạt động SX-KD thường nhỏ, bộ máy quản lý gọn nhẹ có thể là đội ngũ viên chức thuộc biên chế đơn vị, cũng có thể là viên chức hợp đồng mà đơn vị được phép thuê ngoài hoặc hợp đồng thuê khoán việc. Tạo điều kiện nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lý luận và thực tiễn, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động 6 VINHTT_OU 3 2017 Nhiệm vụ Tính toán, ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ chi phí thực tế phát sinh cho từng hoạt động theo từng nguồn vốn Tính toán chính xác chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, dịch vụ sản xuất ra; quyết toán chi phí sản xuất sự nghiệp không có thu Ghi chép doanh thu tiêu thụ; kiểm tra giám đốc tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, chấp hành chi tiêu tài chính và xác định kết quả hoạt động SX-KD Cung cấp thông tin

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    46    3    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.