Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8 - Trần Thị Vinh (2017)

Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm- yêu cầu lập báo cáo tài chính, nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính, trình tự lập báo cáo tài chính, nội dung và kết cấu báo cáo tài chính. . | 2017 MỤC TIÊU Trình bày được khái niệm - yêu cầu của BCTC Hiểu và vận dụng các nguyên tắc kế toán để lập BCTC CHƯƠNG 8 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giải thích trình tự lập báo cáo tài chính 1 2 NỘI DUNG Khái niệm BÁO dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí CÁO 1. Khái niệm- yêu cầu lập BCTC TÀI 2. Nguyên tắc trình bày BCTC CHÍNH 3. Trình tự lập BTCTC tình hình thu, chi và kết quả hoạt động trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình thực trạng của đơn vị là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị. 4. Nội dung và kết cấu BTCTC 3 4 Nguyên tắc lập BCTC Yêu cầu lập BCTC Trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình tài sản, thu, chi và sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị. Báo cáo tài chính phải lập đúng theo mẫu biểu quy định, phản ánh đầy đủ các chi tiết đã quy định, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời gian và đầy đủ báo cáo tới từng nơi nhận báo cáo. Phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo. Phải được người lập, kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu trước khi nộp hoặc công khai. 5 VINHTT_OU 6 1 2017 Nguyên tắc lập BCTC Nguyên tắc lập BCTC Trường hợp lập báo cáo tài chính có nội dung và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác với báo cáo tài chính kỳ kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Hệ thống chỉ tiêu báo cáo tài chính phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm tài chính và Mục lục NSNN, đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau. 7 8 Trình tự lập BCTC Nguyên tắc lập BCTC Phương pháp tổng hợp số liệu và lập các chỉ tiêu trong BCTC phải được thực hiện thống nhất, tạo điều kiện cho việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra, đánh giá tình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    28    1    11-06-2023
190    25    2    11-06-2023
11    36    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.