Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp hàn trong KCT, các loại đường hàn và cường độ tính toán, các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán, ứng suất hàn và biến hình hàn. . | KẾT CẤU THÉP 1 Chöông 0 Tổng quan veà Keát Caáu Theùp Chöông 1 Vaät Lieäu vaø Söï Laøm Vieäc cuûa KC Theùp Chöông 2 Lieân Keát Keát Caáu Theùp Chöông 3 Daàm Theùp Chöông 4 Coät Theùp Chöông 5 Daøn Theùp KẾT CẤU THÉP 2 Chương 2 LIÊN KẾT KCT NỘI DUNG 3 A – Liên kết hàn B – Liên kết bu lông C – Liên kết đinh tán A - LIÊN KẾT HÀN 4 I. Các phương pháp hàn trong KCT II. Các loài đường hàn và cường độ tính toán III. Các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán IV. Ứng suất hàn và biến hình hàn I. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP HAØN TRONG KCT 5 Phương pháp hàn chính là hàn hồ quang điện gồm: 1. Hàn hồ quang điện bằng tay 2. Hàn hồ quang điện tự động và bán tự động Khi khối lượng hàn nhỏ: dùng hàn hơi Các yêu cầu khi hàn & phương pháp kiểm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    84    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.