Bài giảng Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép (tt)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức về liên kết bulong bao gồm: Các loại BL trong KCT, sự làm việc của liên kết BL và khả năng chịu lực của BL, cấu tạo của liên kết BL, tính toán liên kết BL. . | LIÊN KẾT BULÔNG I. Caùc loaïi BL trong KCT II. Söï laøm vieäc cuûa lieân keát BL vaø khaû naêng chòu löïc cuûa BL III. Caáu taïo cuûa lieân keát BL IV. Tính toaùn lieân keát BL I. CÁC LOẠI BULÔNG DÙNG TRONG KCT 1. Caáu taïo chung cuûa bu loâng 2. Bu loâng thoâ vaø bu loâng thöôøng 3. Bu loâng tinh 4. Bu loâng cöôøng ñoä cao 1. Caáu taïo chung cuûa bu loâng - Thaân bu loâng Phaân loaïi bu loâng: - Muõ + Bu loâng thoâ - EÂcu (ñai oác) + Bu loâng thöôøng - Long ñen (ñeäm) + Bu loâng tinh + Bu loâng cöôøng ñoä cao + Bu loâng neo 1. Caáu taïo chung cuûa bu loâng - Phaân loaïi theo ñoä beàn töø – : + Soá ñaàu x 10 fu (daN/mm2) + Soá ñaàu x soá sau fy (daN/mm2) + Coâng trình thöôøng neân duøng lôùp ñoä beàn , , độ tính toán chịu cắt và kéo của bulông (N/mm2) Trạng thái làm việc Ký hiệu Cắt Kéo Cấp độ bền fvb 150 160 190 200 230 320 400 ftb 170 160 210 200 250 400 500 2. Buloâng thoâ vaø bu loâng thöôøng - Dloã = d + (2 – 3 mm) - Reû, saûn xuaát nhanh vaø deã ñaët vaøo loã - Khi laøm vieäc seõ bieán daïng nhieàu khoâng duøng trong caùc coâng trình quan troïng coù fy > 3800 daN/cm2 - Duøng laøm vieäc chòu keùo, ñeå ñònh vò caùc caáu kieän khi laép .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
257    37    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.