Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. . | 2017 Chuẩn bị kiểm toán Mục tiêu Phân biệt và áp dụng được các cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán Trình bày được các thông tin cần thu thập và quy trình tìm hiểu về đơn vị và môi trường Hiểu được các khái niệm trọng yếu và rủi ro kiểm toán Nắm được các bước cần thực hiện trong quy trình chuẩn bị kiểm toán 2 Nội dung 1 Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán 2 Trọng yếu 3 Hiểu biết về đơn vị và môi trường 4 Rủi ro kiểm toán 5 Lập kế hoạch kiểm toán 3 1 2017 Chương 4 1 Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán 4 Cô sôû daãn lieäu (FS assertions) Khẳng định của người quản lý (có thể dưới dạng ngầm hiểu) về các khoản mục trên báo cáo tài chính Hiện hữu Phát sinh Quyền và nghĩa vụ Đánh giá Chính xác Trình bày và công bố Đầy đủ 5 Cơ sở dẫn liệu (FS assertions) Hiện hữu: Các tài sản hay khoản phải trả tồn tại vào thời điểm được xem xét. Quyền và nghĩa vụ: Các tài sản hay khoản phải trả thuộc về đơn vị vào thời điểm được xem xét. Phát sinh: Các nghiệp vụ hay sự kiện đã xảy ra và thuộc về đơn vị trong thời kỳ được xem xét. Đầy đủ: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và nghiệp vụ đã xảy ra liên quan đến báo cáo tài chính phải được ghi chép. 6 2 2017 Cơ sở dẫn liệu (FS assertions) Đánh giá: Các tài sản hay khoản phải trả được ghi chép theo giá trị thích hợp. Chính xác: Các nghiệp vụ hay sự kiện được ghi chép đúng số tiền, doanh thu và chi phí được được phân bổ đúng kỳ, đúng khoản mục và đúng về toán học. Trình bày và công bố: Các khoản mục được công bố, phân loại và diễn giải phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành. 7 Mục tiêu kiểm toán tổng quát Các khía cạnh kiểm toán viên cần quan tâm khi thiết kế chương trình kiểm toán một khoản mục để thu thập bằng chứng đầy đủ về sự trình bày hợp lý của khoản mục Các mục tiêu kiểm toán 1. Hiện hữu và phát sinh 4. Ghi chép chính xác 2. Quyền và nghĩa vụ 5. Đánh giá và phân bổ 3. Đầy đủ 6. Trình bày và thuyết minh 8 Hiện hữu Kiểm toán viên phải chứng minh rằng các TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ mà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
268    27    2    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.