Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập, phương pháp lập dự toán. . | 2018 CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ 1 Nội dung Một số vấn đề chung về quản lý tài chính Giới thiệu Mục lục ngân sách Quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước Quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập Phương pháp lập dự toán 2 Một số vấn đề chung về quản lý tài chính Khái niệm và đặc điểm Nguyên tắc quản lý tài chính Quy chế chi tiêu nội bộ Phí, lệ phí Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công 3 VinhTT_OU 1 2018 Khái niệm Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp 4 Đặc điểm Hoạt động phi lợi nhuận Nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao toàn bộ hoặc 1 phần theo dự toán được phân bổ hàng năm. Quá trình sử dụng kinh phí phải chịu sử kiểm soát chi của cơ quan Kho bạc Các đơn vị HCSN trong cùng một ngành được quản lý theo hệ thống dọc Nguyên tắc cấp phát của ngân sách theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp 5 Nguyên tắc quản lý tài chính 1. Phải đảm bảo kinh phí thường xuyên theo chế độ tiêu chuẩn, định mức hoặc quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị 2. Quản lý tài chính trước hết là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. 3. Tôn trọng dự toán năm được duyệt. 6 VinhTT_OU 2 2018 Nguyên tắc quản lý tài chính 4. Thủ trưởng đơn vị được quyết định các mức chi quản lý, chi nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng tài chính của đơn vị theo quy định và chịu sự giám sát của cơ quan tài chính và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. 5. Phải thực hiện công khai dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; quyết toán ngân sách được cấp có thẩm quyền duyệt; kết quả kiểm toán ngân sách do cơ quan kiểm toán công bố theo quy định của pháp luật./. 7 Quy chế chi tiêu nội bộ Tạo chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính Tạo chủ động trong hoàn thành nhiệm vụ được giao Là căn cứ để quản lý và thanh toán chi tiêu Sử dụng tài sản đúng mục đích, có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.