Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. . | 2018 CHƯƠNG 3 QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG 1 Nội dung • Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương 1 • Nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương 2 • Nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương 3 • Quy trình quản lý quỹ tiền lương 4 • Quy trình quản lý các khoản nộp theo lương 5 2 Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương ◦ Khái niệm và bản chất tiền lương đơn vị HCSN ◦ Yêu cầu quản lý quỹ tiền lương ◦ Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương ◦ Mức lương tối thiểu (Lương cơ sở) ◦ Hình thức trả lương ◦ Kỳ hạn trả lương ◦ Thu nhập tăng thêm 3 VinhTT_OU 1 2018 PHÂN BIỆT CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 4 Khái niệm và bản chất tiền lương Chi phí tiêu hao lao động sống mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình tham gia thực hiện các hoạt động của đơn vị. Được biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động là giá trị của yếu tố sức lao động mà người sử dụng phải trả cho người cung ứng lao động, tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá cả của thị trường theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động trên cơ sở số lượng, chất lượng của sức lao động mà họ bỏ ra. Hiểu rõ bản chất của tiền lương là cơ sở để Nhà nước hoạch định các chính sách tiền lương thích hợp 5 Yêu cầu quản lý quỹ tiền lương 1. Quỹ tiền lương phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. 2. Tuân thủ nghiêm ngặt chính sách chế độ về lao động và tiền lương, các nguyên tắc về quản lý lao động và quản lý tiền lương 3. Việc quản lý quỹ tiền lương gắn liền với việc cải cách lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng cải cách hành chính nhằm đạt hiệu quả chất lượng công việc tiết kiệm biên chế dẫn đến tiết kiệm quỹ lương để tăng thu nhập cho CB-CC-VC 6 VinhTT_OU 2 2018 Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương • Quản lý theo hệ thống thang bảng lương Nhà nước quy định. • Căn cứ trình độ chuyên môn và nhiệm vụ được giao để xếp lương CB-CC-VC vào 1 trong 7 thang bảng lương 7 Nguyên tắc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.