Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước,. nội dung chi tiết. | 2018 CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 1 Nội dung 1. Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2. Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản 3. Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước 4. Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp 5. Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước 6. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2 Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước Nguyên tắc quản Khái niệm lý, sử dụng tài sản 3 VinhTT_OU 1 2018 Khái niệm tài sản Nhà nước Tài sản nhà nước điều kiện vật chất cơ bản giữ vị trí quan trọng đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, an ninh quốc phòng, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước 4 Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nguyên tắc 1 • Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng Nguyên tắc 2 • Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 5 Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nguyên tắc 3 • Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm Nguyên tắc 4 • Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác 6 VinhTT_OU 2 2018 Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nguyên tắc 5 • Tài sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định Nguyên tắc 6 • Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    36    2    10-06-2023
24    34    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.