Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư. . | 2018 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHƯƠNG 5 1 NỘI DUNG Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản Quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư Quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư 2 Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư Khái niệm và lĩnh vực đầu tư công Phân loại dự án đầu tư và phân cấp quản lý Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư 3 VinhTT_OU 1 2018 Khái niệm và lĩnh vực đầu tư công Đầu tư công Hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 4 Lĩnh vực đầu tư công Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích. Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư. 5 Phân loại dự án đầu tư Theo quy mô • Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A • Dự án nhóm B • Dự án nhóm C Căn cứ vào tính chất • Dự án có cấu phần xây dựng • Dự án không có cấu phần xây dựng 6 VinhTT_OU 2 2018 Phân loại dự án đầu tư Dự án có cấu phần xây dựng • dự án đầu tư XD mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án Dự án không có cấu phần xây dựng • dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác. 7 Phân cấp quản lý Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công • xác định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư công. 8 Phân cấp quản lý Cơ quan quản lý nhà nước đầu tư công Chính phủ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ủy ban nhân dân các cấp 9 VinhTT_OU 3 2018 Phân cấp quản lý Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công Đơn vị có chức năng quản lý đầu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.