Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý bù trừ, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị lặp,. nội dung chi tiết. | Chương LOGO2 TOÁN RỜI RẠC Chương 2 (tt). Phép đếm GV: Võ Tấn Dũng 1 NGUYÊN LÝ CỘNG Mệnh đề Cho A và B là hai tập hữu hạn rời nhau. Khi đó |A B|= |A|+|B| B A 2 NGUYÊN LÝ CỘNG Nguyên lý cộng: Giả sử để thực hiện một công việc ta có 2 phương án - Phương án 1 có n cách làm - Phương án 2 có m cách làm Khi đó số cách làm công việc A là n+m Ví dụ. An có 3 áo tay dài, 5 áo tay ngắn. Để chọn 1 cái áo thì An có mấy cách 3 Bài tập: Thầy giáo có 3 danh sách bài tập: - Danh sách thứ nhất có 23 bài. - Danh sách thứ hai có 15 bài. - Danh sách thứ ba có 19 bài. Một sinh viên phải chọn một bài tập để làm. Hỏi sinh viên đó có bao nhiêu cách chọn bài tập? 4 Giải: Ta có: - 23 cách chọn bài tập từ danh sách thứ nhất. - 15 cách chọn bài tập từ danh sách thứ hai. - 19 cách chọn bài tập từ danh sách thứ ba. Vì vậy: - Theo nguyên lý cộng, sinh viên đó có 23+15+19=57 cách chọn bài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    49    2    09-06-2023
248    257    8    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.