Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17 trình bày kết cấu nội dung với 3 chương: Khái quát đình làng; Hình tượng con người trong chạm nổi đình làng Việt Nam thế kỉ 17; Sự độc đáo của nghệ thuật chạm khắc nổi đình làng,. . | Hình tượng con người trong chạm khắc nổi đinh làng Việt Nam cuối thế kỉ XVII HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHẠM KHẮC NỔI ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM THẾ KỈ 17 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 3 1. Lý do chọn đề tài . 3 2. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3 4. Phương pháp nghiên cứu. 3 5. Dự kiến những đóng góp của đề tài . 3 6. Bố cục của đề tài. 4 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: KHÁI QUÁT ĐÌNH LÀNG I. Đình làng trong Văn hóa cuả người Việt Nam 4 1. Vai trò của đình làng 4 2. Kết cấu đình làng 4 Chương 2: HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHẠM NỔI ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM THẾ KỈ XVII I. Hình tượng con người mang yếu tố thần thoại tượng vũ nữ thiên thần 5 tượng tiên nữ cưỡi rồng phượng .6 1 Lê Trường Bảo Hình tượng con người trong chạm khắc nổi đinh làng Việt Nam cuối thế kỉ XVII II. Hình tượng con người phản ánh xã hội đương thời 1. Cảnh đấu vật . 7 2. Chuốc rượu .7 3. Đánh cờ 7 4. Chèo thuyền 8 5. Nam nữ tình tự . .8 Chương 3: SỰ ĐỘC ĐÁO CỦA NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC NỔI ĐÌNH LÀNG 1. Tính khái quát cao .8 2. Giàu tính nhân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    27    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.