Ebook Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác

Ebook Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác của Đặng Đình Quý Học viện Ngoại giao (chủ biên) và được xuất bản bởi Nhà xuất bản thế giới trình bày trình bày nội dung chính với 6 phần,. . | BIỂN ĐÔNG HƯỚNG TỚI MỘT KHU VỰC HÒA BÌNH, AN NINH VÀ HỢP TÁC 2 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO Đặng Đình Quý (Chủ biên) BIỂN ĐÔNG: HƯỚNG TỚI MỘT KHU VỰC HÒA BÌNH, AN NINH VÀ HỢP TÁC 3 ISBN: 978-604-77-0335-7 Các bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả chứ không phản ánh quan điểm của các cơ quan, tổ chức nơi tác giả đang công tác, cũng như quan điểm của chủ biên và Nhà xuất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.