Tôn giáo trong cộng đồng người Chăm Việt Nam

Tôn giáo trong cộng đồng người Chăm Việt Nam trình bày nội dung: Tôn giáo Bàlamôn; Dấu tích lịch sử của tôn giáo Bàlamôn; Những tôn giáo lớn của thế giới,. Mời các bạn cùng xem chi tiết bài viết. | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 1 - 2012 32 T¤N GI¸O TRONG CéNG §åNG NG¦êI CH¡M VIÖT NAM V¨n §øc Giao(*) N g­êi Ch¨m ë n­íc ta hiÖn cã h¬n ng­êi, sèng r¶i r¸c ë nhiÒu tØnh, thµnh phè phÝa Nam, nh­: B×nh gåm: Thµy c¶, c¸c vÞ Trî tÕ, thµy Cß ke. Hä lu«n ®­îc céng ®ång kÝnh träng. HiÖn nay, dÊu tÝch cña sù truyÒn b¸ §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hßa, Ninh ThuËn, ®¹o Bµlam«n vµo ®êi sèng cña ng­êi T©y Ninh, An Giang. Nh­ng tËp trung tróc th¸p Ch¨m, ®iªu kh¾c vµ trong v¨n B×nh ThuËn, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, nhÊt lµ ë B×nh ThuËn, Ninh ThuËn víi kho¶ng ng­êi (chiÕm gÇn 70% d©n sè ng­êi Ch¨m)(1). Ng­êi Ch¨m theo hai t«n gi¸o chÝnh: Bµlam«n gi¸o vµ Islam gi¸o. Qu¸ tr×nh du nhËp, c¸c t«n gi¸o nµy ®· kÕt hîp víi tÝn ng­ìng b¶n ®Þa h×nh thµnh nªn Bµlam«n gi¸o bÞ “Ch¨m hãa” vµ Islam gi¸o Bµni mang ®Ëm b¶n s¾c Ch¨m. Theo ®ã, t«n gi¸o còng ph©n hãa céng ®ång ng­êi Ch¨m thµnh 03 nhãm víi sù kh¸c biÖt kh¸ râ nÐt, ®ã lµ céng ®ång ng­êi Ch¨m cßn kh¸ râ trong c¸c bia kÝ, kiÕn häc nghÖ thuËt d©n gian. Tuy vËy, trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn ®¹o Bµlam«n, ng­êi Ch¨m cã nh÷ng c¶i biÕn cho phï hîp víi nÒn v¨n hãa cña m×nh. ChÝnh v× thÕ, ®¹o Bµlam«n cña ng­êi Ch¨m cã nhiÒu thay ®æi so víi Bµlam«n Ên §é. Nh÷ng thay ®æi ®ã thÓ hiÖn râ qua sù kh¸c nhau ë viÖc thê cóng thÇn linh, tu sÜ vµ mét sè sinh ho¹t t«n gi¸o. ë Ninh ThuËn, B×nh ThuËn cã kho¶ng Ch¨m h¬n 60% ng­êi Ch¨m theo ®¹o Bµlam«n ng­êi Ch¨m Bµni (theo Islam gi¸o Bµni) s¾t”, “Ch¨m chÝnh thèng”, mÆc dï ®Õn Bµlam«n (theo ®¹o Bµlam«n), céng ®ång vµ céng ®ång ng­êi Ch¨m Islam (theo Islam gi¸o chÝnh thèng). 1. Bµlam«n gi¸o lµ t«n gi¸o lín ë Ên §é, ra ®êi vµo gi÷a Thiªn niªn kØ II tr­íc C«ng nguyªn (sau nµy gäi lµ Ên §é gi¸o). Bµlam«n x©m nhËp vïng Ch¨m ViÖt Nam tõ ®Çu C«ng nguyªn vµ cã giai ®o¹n ph¸t triÓn cùc thÞnh, ®Õn thÕ kØ VII ®· trë thµnh Quèc ®¹o cña “V­¬ng quèc Ch¨mpa” cæ (2). C¸c vÞ thÇn cña Bµlam«n gi¸o ®­îc coi nh­ lµ anh hïng d©n téc. Hµng ngò tu sÜ cña Bµlam«n thuéc tÇng líp quý téc, gäi lµ t¨ng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    53    2    11-06-2023
30    28    1    11-06-2023
435    27    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.