Văn hóa dân gian của tín ngưỡng Quan Âm Việt Nam

Bài viết Văn hóa dân gian của tín ngưỡng quan âm Việt Nam trình bày các nội dung: Nội hàm văn hóa tính nguyên sơ của tín ngưỡng Quan Âm; Ý thức tâm lí của tín ngưỡng Quan Âm; Biểu tượng tính tập thể của tín ngưỡng Quan Âm,. . | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 1 - 2012 37 V¨n hãa d©n gian cña tÝn ng­ìng Quan ¢m ViÖt Nam KiÒu ThÞ V©n Anh(*) Ýn ng­ìng Quan ¢m cã thÓ nãi lµ ng­ìng Quan ¢m, béc lé râ nÐt ®Æc gi¸o d©n gian quan träng nhÊt cña ViÖt con ng­êi cô thÓ trong céng ®ång nh©n T mét trong nh÷ng tÝn ng­ìng PhËt Nam. Theo thêi gian, tÝn ng­ìng Quan ¢m ngµy cµng ph¸t triÓn, h×nh thµnh v¨n hãa Quan ¢m víi tÝnh hÖ thèng ®Æc s¾c râ rµng, néi hµm phong phó vµ hµm nghÜa s©u s¾c. V× vËy, v¨n hãa Quan ¢m cã ph©n lo¹i thµnh nghÜa hÑp vµ nghÜa réng. NghÜa hÑp lµ chØ nh÷ng lÔ nghÜa vµ kinh ®iÓn cña PhËt gi¸o cã liªn quan ®Õn Quan ¢m ®Ó t¹o thµnh v¨n hãa Quan ¢m. NghÜa réng lµ chØ nh÷ng biÓu hiÖn v¨n hãa ®­îc h×nh thµnh do viÖc d©n gian ®¬n thuÇn sïng b¸i, thê cóng Quan ¢m, tøc lµ v¨n hãa Quan ¢m d©n gian. Cã thÓ ®øng tõ gãc ®é tr¹ng th¸i t©m lÝ cña v¨n hãa Quan ¢m ®Ó ph©n tÝch vµ tr­ng v¨n hãa d©n téc. Thø ba, lµ mét lo¹i, ng­êi cã tÝn ng­ìng khi thùc thi tÝn ng­ìng Quan ¢m th­êng thÓ hiÖn néi hµm t©m lÝ cña con ng­êi, béc lé t­êng tËn t©m lÝ cña con ng­êi ®èi víi m¹ng sèng. Tuy cã thÓ ®øng tõ gãc ®é lÝ luËn ®Ó ph©n tÝch tr¹ng th¸i t©m lÝ cña tÝn ng­ìng Quan ¢m thµnh ba néi dung cô thÓ nªu trªn, nh­ng trªn tùc tÕ chóng lu«n tån t¹i song song, hç trî lÉn nhau vµ hßa thµnh mét thÓ thèng nhÊt, thÓ hiÖn mét c¸ch sinh ®éng ý nghÜa vµ gi¸ trÞ ®a ph­¬ng diÖn cña v¨n hãa Quan ¢m. §ång thêi th«ng qua viÖc ph©n tÝch ë tÇng tr¹ng th¸i t©m lÝ v¨n hãa Quan ¢m cã thÓ nh×n thÊy râ rµng v¨n hãa Quan nghiªn cøu. Tõ t­ t­ëng, ý thøc ®Õn néi ¢m mang nÆng nhÊt néi dung mang tÝnh ¢m cã ba néi dung cô thÓ: Thø nhÊt, ®èi gi¸o häc ®Ó xem xÐt. Nh­ng ®øng tõ gãc hµm t©m lÝ ®Òu cho thÊy v¨n hãa Quan PhËt gi¸o, nhÊt lµ khi ®øng tõ gãc ®é t«n víi con ng­êi cô thÓ trong x· héi, trong ®é v¨n hãa häc th× viÖc tÝn ng­ìng Quan c¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ ®Ó tham gia tinh thÇn v¨n hãa truyÒn thèng ViÖt c¸c thêi k× kh¸c nhau th× d©n chóng ®Òu vµo tÝn ng­ìng Quan ¢m, tõ ®ã sÏ s¶n sinh ra ý thøc míi, c¸ch .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.