Đạo tin lành có ảnh hưởng đến Hàn Quốc như thế nào?

Bài viết Đạo tin lành có ảnh hưởng đến Hàn Quốc như thế nào? trình bày nội dung về: Quá trình du nhập và phát triển của đạo Tin Lành tại Hàn Quốc; Đạo Tin Lành dưới thời đế quốc Nhật chiếm đóng Hàn Quốc đạo Tin Lành và chủ nghĩa dân tộc; Đạo Tin Lành có ảnh hưởng gì đến Hàn Quốc,. bài viết. | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 1 - 2012 50 t«n gi¸o ë n­íc ngoµi §¹O TIN LµNH Cã ¶NH H¦ëNG §ÕN HµN QUèC NH¦ THÕ NµO? Sang Gyoo Lee(*) DÉn luËn vµo Hµn Quèc. Sù giao thoa sím nhÊt Bµi viÕt nµy xin giíi thiÖu s¬ l­îc ®­îc biÕt lµ C¶nh gi¸o (Nestorian) ë thÕ Hµn Quèc. Trong bµi nµy, tõ “®¹o Tin Gi¸o héi Tin Lµnh Ph­¬ng T©y ®i qua C¸ch (Protestants). V× vËy, trong bµi nµy, ®¹o Tin Lµnh. Quèc tr­íc nh÷ng n¨m 1880 mµ giíi Friedrich August Gützlaff, 1803-1851) ®· Tin Lµnh vµo Hµn Quèc, ho¹t ®éng cña 7/1832. Karl Gützlaff lµ ng­êi truyÒn nh÷ng ¶nh h­ëng cña ®¹o Tin Lµnh ®Õn kØ VIII. Sau ®ã, c¸c nhµ truyÒn gi¸o cña Lµnh” ®­îc dïng víi nghÜa lµ Kh¸ng Trung Quèc råi ®Õn Hµn Quèc ®Ó giíi thiÖu t«i kh«ng ®Ò cËp ®Õn C«ng gi¸o ë Hµn Tiªu biÓu nhÊt lµ Karl Gützlaff (Karl thiÖu vÒ hai con ®­êng du nhËp cña ®¹o ®¹o Tin Lµnh ë Hµn Quèc, ®ång thêi gi¶i thÝch nguyªn nh©n ph¸t triÓn cña Gi¸o héi Tin Lµnh vµ ¶nh h­ëng cña t×nh h×nh chÝnh trÞ thùc d©n tíi Gi¸o héi Tin Lµnh trong thêi k× ®Õ quèc NhËt chiÕm ®ãng. Cuèi cïng, t«i xin tr×nh bµy s¬ l­îc vÒ ¶nh h­ëng cña ®¹o Tin Lµnh ®Õn ®Êt n­íc Hµn Quèc. 1. Qu¸ tr×nh du nhËp vµ ph¸t triÓn cña ®¹o Tin Lµnh t¹i Hµn Quèc §¹o Tin Lµnh ®­îc du nhËp vµo Hµn Quèc theo hai con ®­êng. Con ®­êng thø nhÊt lµ qu¸ tr×nh §«ng tiÕn qua Trung Quèc. Qu¸ tr×nh nµy lµ sù giao thoa tr­íc khi Hµn Quèc më cöa ra bªn ngoµi. NghÜa lµ tr­íc nh÷ng n¨m 1880, Gi¸o héi Tin Lµnh Ph­¬ng T©y ®i qua Trung Quèc trong qu¸ tr×nh §«ng tiÕn råi x©m nhËp ®Õn vïng duyªn h¶i Hµn Quèc vµo th¸ng gi¸o Tin Lµnh ®Çu tiªn ®· ®Õn Hµn Quèc. Nhµ truyÒn gi¸o nµy b¾t ®Çu quan t©m ®Õn viÖc truyÒn ®¹o ë Ph­¬ng §«ng sau khi gÆp Môc s­ Morrison (Robert Morrison, 1782-1834) ë Anh vµ trë thµnh nhµ truyÒn gi¸o cña Héi TruyÒn gi¸o Hµ Lan (The Netherlands Missionary Society) n¨m 1823. Karl Gützlaff lµm viÖc ë Hµ Lan trong 3 n¨m vµ ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ nhµ truyÒn gi¸o ë Batavia (Jakarta ngµy nay) tõ th¸ng 7/1826, ë Siam (Th¸i Lan ngµy nay) tõ n¨m 1828 ®Õn 1831. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    49    2    11-06-2023
283    29    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.