Nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo từ góc độ Nhân học Văn hóa - Xã hội

Bài viết Nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo từ góc độ Nhân học Văn hóa - Xã hội trình bày về ngành Nhân học; Nhân học tôn giáo là một trong nhiều chuyên ngành của phân ngành Nhân học Văn hóa - Xã hội,. . | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 3 - 2012 14 NGHI£N CøU TÝN NG¦ìNG, T¤N GI¸O Tõ GãC §é NH¢N HäC V¡N HãA - X· HéI Lª §øc H¹nh(*) h©n lo¹i häc lµ mét ngµnh häc lín thÓ tãm gän l¹i r»ng ®ã lµ ngµnh khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ë nhiÒu n­íc vµ nguån gèc cña con ng­êi. Nh©n häc còng N nhÊt trong c¸c ngµnh häc khoa khu vùc trªn thÕ giíi nh­ NhËt B¶n, T©y ¢u hay B¾c Mü. Trªn b×nh diÖn thÕ giíi ngµnh nh©n häc ®· ph¸t triÓn m¹nh tõ thÕ kØ XIX, tuy nhiªn thuËt ng÷ nµy ®­îc biÕt ®Õn ë ViÖt Nam tõ kho¶ng thËp niªn 90 cña thÕ kØ XX. DÇn dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông ng­êi ta l­îc gi¶n thuËt ng÷ nµy ®Ó b©y giê nhiÒu ng­êi chØ cßn gäi ng¾n gän lµ NH¢N HäC. häc (anthropology) quan t©m ®Õn viÖc lÝ gi¶i c¸c mèi quan hÖ ®a ph­¬ng gi÷a c¸c mÆt kh¸c nhau cña sù tån t¹i cña con ng­êi vµ th­êng th­êng c¸c nhµ nh©n häc ®iÒu tra nh÷ng mèi quan hÖ nµy b»ng c¸ch khëi ®Çu nghiªn cøu kÜ l­ìng ®êi sèng ®Þa ph­¬ng trong mét x· héi cô thÓ hay trong mét m«i tr­êng x· héi ®­îc m« t¶. V× vËy, cã thÓ nãi r»ng, Nh©n häc ®Æt ra nh÷ng c©u hái lín, trong khi cïng lóc ®ã nã thu VËy NH¢N HäC lµ g×? Nh©n häc nghiªn cøu vÒ lÞch sö, v¨n hãa vµ lµ mét ngµnh nghiªn cøu tæng hîp vÒ con ng­êi. Nh©n häc ®i s©u vµo viÖc gi¶i thÝch sù ®a d¹ng vÒ x· héi vµ v¨n hãa cña con ng­êi sinh tån trªn thÕ giíi, h¬n n÷a nã cßn bao gåm c¶ viÖc nhËn thøc vµ cè g¾ng t×m hiÓu nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c hÖ thèng x· héi, c¸c mèi quan hÖ cña con ng­êi. Nãi cô thÓ h¬n, Nh©n häc lÊy con ng­êi lµm ®èi t­îng nghiªn cøu, tøc lµ nghiªn cøu vÒ nguån gèc, sù ph¸t triÓn, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, t«n gi¸o, ng«n ng÷, nghÖ thuËt vµ c¸c t¹o vËt cña con ng­êi. ChÝnh v× ph¹m vi nghiªn cøu cña Nh©n häc réng nh­ vËy, nªn ng­êi ta chØ cã ®­îc nhiÒu kiÕn thøc s©u s¾c tõ nh÷ng khu vùc nhá bÐ(1). Nh©n häc cã 4 ph©n ngµnh chÝnh bao gåm: Nh©n häc v¨n hãa - x· héi (Socio- Cultural Anthropology); Ng«n ng÷ häc (Linguistics); Kh¶o cæ häc (Archaeology); Nh©n häc h×nh thÓ (Physical Anthropology). Kho¶ng tõ nh÷ng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.