Khái quát về lập pháp tôn giáo ở Trung Quốc

Bàu viết Khái quát về lập pháp tôn giáo ở Trung Quốc trình bày nội dung về: Quá trình cơ bản lập pháp tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Tôn chỉ của lập pháp Tôn giáo; Nguyên tắc căn bản của lập pháp tôn giáo,. Mời các bạn cùng xem chi tiết bài viết. | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 3 - 2012 51 T«n gi¸o ë n­íc ngoµi KH¸I QU¸T VÒ LËP PH¸P T¤N GI¸O ë TRUNG QUèC Tang KiÖt(*) h­¬ng ch©m c¬ b¶n cña c«ng t¸c t«n Trung Quèc cã thÓ ph©n thµnh 3 giai trung quan ®iÓm t«n gi¸o cña §¶ng Céng k× x©y dùng ®Êt n­íc tr­íc vµ sau C¸ch P gi¸o trong thêi k× míi thÓ hiÖn tËp s¶n (§CS) Trung Quèc. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn trong “Bèn c©u nãi” ®ã lµ: qu¸n triÖt toµn diÖn chÝnh s¸ch tù do tÝn ng­ìng t«n gi¸o cña §¶ng; dùa vµo luËt ph¸p ®Ó qu¶n lÝ t«n gi¸o; kiªn tr× nguyªn t¾c ®éc lËp tù chñ; tÝch cùc g¾n kÕt gi÷a t«n gi¸o vµ x· héi x· héi chñ nghÜa. Do vËy cã thÓ thÊy, nhµ n­íc dùa vµo luËt ph¸p ®Ó qu¶n lÝ c«ng t¸c t«n gi¸o, b¶o ®¶m lîi Ých hîp ph¸p cña giíi t«n gi¸o vµ c¸c ho¹t ®éng t«n gi¸o chÝnh ®¸ng, nghiªm cÊm vµ ng¨n chÆn c¸c hµnh ®éng lîi dông t«n gi¸o ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ph¹m ph¸p, ®ã lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong quan ®iÓm cña §CS Trung Quèc vÒ t«n gi¸o. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng nhµ n­íc ph¸p trÞ x· héi chñ nghÜa, dùa vµo luËt ph¸p ®Ó trÞ n­íc nh­ hiÖn nay, lµm thÕ nµo ®Ó ®­a c«ng t¸c t«n gi¸o vµo quü ®¹o ph¸p trÞ lµ mét nhiÖm vô quan träng mµ Trung Quèc nhÊt ®Þnh ph¶i ®èi diÖn. 1. Qu¸ tr×nh c¬ b¶n lËp ph¸p t«n gi¸o cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc Qu¸ tr×nh lËp ph¸p t«n gi¸o cña §CS ®o¹n: thêi k× chñ nghÜa d©n chñ míi, thêi m¹ng V¨n hãa vµ thêi k× tõ c¶i c¸ch më cöa ®Õn nay. . LËp ph¸p t«n gi¸o thêi k× c¸ch m¹ng chñ nghÜa d©n chñ míi Trong thêi k× nµy, §CS Trung Quèc chó träng lÊy ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc t«n gi¸o. Thø nhÊt, thêi k× Céng hßa X« ViÕt Trung Hoa lµ khëi ®Çu cho ph¸p luËt hãa chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §CS Trung Quèc, lµ dÊu hiÖu ®Çu tiªn cña lËp ph¸p t«n gi¸o cña §CS Trung Quèc. Th¸ng 11 n¨m 1931, t¹i Giang T©y, Trung ­¬ng §CS Trung Quèc c¨n cø vµo “§¹i c­¬ng HiÕn ph¸p Céng hßa X« ViÕt Trung Hoa” (sau ®©y gäi t¾t lµ §¹i c­¬ng HiÕn ph¸p) ®­îc th«ng qua t¹i §¹i héi §¹i biÓu lÇn thø nhÊt X« ViÕt Trung Hoa ®Ó ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh râ rµng vÒ c¸c c«ng viÖc t«n .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
90    27    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.