Hậu công đồng Vatican II - Những vấn đề giáo hội Công giáo đang phải đôi diện

Bài viết Hậu công đồng Vatican II - Những vấn đề giáo hội Công giáo đang phải đôi diện trình bày nội dung về: Lĩnh vực Phụng vụ Thánh; Vấn đề tu trì và ơn gọi linh mục; Cuộc khủng hoảng đức tin hay là công cuộc Tái truyền giảng Tin Mừng; Vấn đề đại kết - Chặng đường còn lắm chông gai,. bài viết. | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 3 - 2012 61 HËU C«NG §åNG VATICAN II - NH÷NG VÊN §Ò GI¸O HéI C¤NG GI¸O §ANG PH¶I §èI DIÖN NguyÔn Hång D­¬ng(*) ¨m 2012, Gi¸o héi C«ng gi¸o kØ Vatican II muèn ®Ò cËp ®Õn bÊt cø vÊn ®Ò Vatican II (1962-2012). Sau mét thêi gian quy chiÕu vµo c¸c v¨n kiÖn cña C«ng N niÖm 50 n¨m khai më C«ng ®ång dµi chuÈn bÞ, k× häp ®Çu tiªn cña C«ng ®ång ®­îc tiÕn hµnh tõ 11/10 ®Õn 8/12/1962. Môc ®Ých cña viÖc khai më C«ng ®ång ®­îc vÞ Gi¸o hoµng ®­¬ng triÒu lóc ®ã, Gi¸o hoµng Gioan XXIII, tuyªn bè: “T«i muèn më lín c¸c cöa sæ Gi¸o héi cho chóng ta nh×n ra ®­îc vµ c«ng chóng còng nh×n vµo ®­îc”. Trong bµi diÔn v¨n khai m¹c, Gi¸o hoµng Gioan XXIII ®­a ra t«n chØ h­íng dÉn C«ng ®ång: “Ngµy nay Gi¸o héi ­a dïng liÒu thuèc tõ bi, h¬n lµ vung chiÕc g­¬m thÇn chèng ®ì, ­a thÝch ®¸p øng nhu cÇu hiÖn t¹i b»ng c¸ch tr×nh bµy gi¸o lÝ sung m·n cña m×nh h¬n lµ lªn ¸n c¸c l¹c thuyÕt(1). C«ng ®ång Vatican II häp kÐo dµi tõ n¨m 1962 ®Õn n¨m 1965, tr¶i qua hai ®êi Gi¸o hoµng La M· lµ Gioan XXIII vµ Phaol« VI. KÕt thóc, C«ng ®ång ®· th«ng qua 16 v¨n kiÖn bao gåm 4 HiÕn chÕ, 9 S¾c lÖnh vµ 3 Tuyªn ng«n. Néi dung c¸c v¨n kiÖn cã thÓ tãm gän vµo 4 ch÷: CANH T¢N - NHËP THÕ. C«ng ®ång Vatican II ®¸nh dÊu sù chuyÓn ®éng toµn diÖn cña Gi¸o héi C«ng gi¸o tr­íc thêi cuéc. Tr¶i thêi gian, gi¸ trÞ cña C«ng ®ång ®èi víi Gi¸o héi C«ng gi¸o còng nh­ thÕ giíi lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. “Tõ sau C«ng ®ång nµo, theo quan ®iÓm C«ng gi¸o, ®Òu ph¶i ®ång Vatican II”(2). 50 n¨m qua, Gi¸o héi C«ng gi¸o víi viÖc thùc hiÖn ®­êng h­íng cña C«ng ®ång ®· thu ®­îc rÊt nhiÒu thµnh tùu mµ víi Gi¸o héi lµ hÕt søc l¹c quan. ViÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò mµ C«ng ®ång ®Æt ra vÉn lµ c«ng viÖc mµ Gi¸o héi C«ng gi¸o tiÕp tôc trªn con ®­êng l÷ thø n¬i trÇn gian. Tuy nhiªn, còng ngÇn Êy thêi gian, sau C«ng ®ång Vatican II, Gi¸o héi C«ng gi¸o ®ang ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu nan ®Ò vµ ch¾c h¼n vÉn cßn tiÕp diÔn. §· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu víi ®é dµi ng¾n kh¸c nhau, bµn vÒ vÊn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    45    3    11-06-2023
78    52    6    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.