Ngân hàng câu hỏi viết thi công chức 2014 chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi viết thi công chức 2014 chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y trình bày các câu hỏi thi viết của cuộc thi công chức chuyên ngành Thú y với gần 60 câu hỏi bám sát nội dung kiến thức Chăn nuôi Thú y năm 2014,. để biết thêm chi tiết. | NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIẾT THI CÔNG CHỨC 2014 CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI - THÚ Y Câu 1. Hãy nêu vị trí, chức năng, biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ? Câu 2. Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y) và lâm nghiệp của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ? Câu 3. Căn cứ Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, quản lý giống vật nuôi và quản lý thức ăn chăn nuôi? Câu 4. Căn cứ Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hoạt động về giống vật nuôi và chính sách của Nhà nước về giống vật nuôi? Câu 5. Căn cứ Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 anh (chị) hãy nêu trách nhiệm quản lý nhà nước về giống vật nuôi, khen thưởng và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giống vật nuôi? Câu 6. Hãy nêu nội dung khảo nghiệm giống vật nuôi mới, cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới trong lĩnh vực giống vật nuôi theo Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 pháp lệnh về giống vật nuôi? Câu 7. Theo Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 pháp lệnh về giống vật nuôi anh (chị) hãy nêu điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng? Câu 8. Theo Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 pháp lệnh về giống vật nuôi anh (chị) hãy nêu nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi; tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi; công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi; xuất khẩu giống vât nuôi và nhập khẩu giống vật nuôi? Câu 9. Theo Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    145    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.