Quyết định số 1767/QĐ-TYV6

Quyết định số 1767/QĐ-TYV6 trình bày: Căn cứ Quyết định số 80/QĐ_BNN ngày 18/9/2006; Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TY-VP ngày 12/5/2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Căn Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014,. Mời các bạn xem chi tiết tại Quyết định | CỤC THÚ Y CƠ QUAN THÚ Y VÙNG VI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 1767/QĐ-TYV6 Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục chi tiết và mức giá dịch vụ Kiểm tra vệ sinh Thú y tại Cơ quan Thú y vùng VI GIÁM ĐỐC CƠ QUAN THÚ Y VÙNG VI Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Cơ quan Thú y vùng VI trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thú y vùng Chí Minh và Bộ phận thường trực Cục Thú y tại Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TY-VP ngày 12/5/2015 của Cục trưởng Cục Thú y quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thú y vùng VI; Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Danh mục chi tiết và mức giá dịch vụ Kiểm tra vệ sinh Thú y tại Cơ quan Thú y vùng VI ” (Chi tiết tại phụ lục đính kèm). Điều 2. Tổ chức thực hiện. Phòng Tổng hợp có trách nhiệm: 1. Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ tổng hợp báo cáo Cục Thú y theo quy định. 2. Niêm yết công khai Danh mục chi tiết và mức giá dịch vụ kiểm tra vệ sinh thú y tại các đơn vị có liên quan thuộc Cơ quan Thú y vùng VI. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Điều 4. Trưởng phòng Tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.