Quan hệ giữa Phật giáo và triều đình thời Lý qua trường hợp Thiền sư Từ Đạo Hạnh - Một cách giải huyền thoại

Quan hệ giữa Phật giáo và triều đình thời Lý qua trường hợp Thiền sư Từ Đạo Hạnh - Một cách giải huyền thoại trình bày nội dung về: Chiều hướng xây dựng mối quan hệ liên kết, hài hòa giữa chính trị và tôn giáo; Thời Lý, các vua Lý tôn Phật giáo làm quốc giáo; Về cuộc đời của nhà sư Từ Đạo Hạnh,. Mời các bạn cùng xem chi tiết tại bài viết. | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 4 -2012 32 Quan hÖ gi÷a PhËt gi¸o vµ triÒu ®×nh thêi Lý qua tr­êng hîp ThiÒn s­ Tõ §¹o H¹nh - Mét c¸ch gi¶i huyÒn tho¹i Lª ThÞ Lan(*) iÖt Nam lµ mét ®Êt n­íc thèng §· cã nh÷ng sù tranh ®Êu gi÷a PhËt gi¸o gi¸o. Sù ®a d¹ng téc ng­êi vµ t«n gi¸o ®é kh¸c nhau, trong nh÷ng thêi ®iÓm V nhÊt cña nhiÒu téc ng­êi vµ t«n ®ßi hái sù x¸c lËp mét ®­êng lèi hiÖu qu¶ trong qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ t«n gi¸o. §­êng lèi nµy l¹i phô thuéc vµo nhËn thøc cña giai cÊp l·nh ®¹o vÒ mèi quan hÖ gi÷a chÝnh trÞ víi t«n gi¸o vµ chÝnh thùc tr¹ng mèi quan hÖ ®ã. Trªn c¬ së ®ã, quan hÖ gi÷a chÝnh trÞ víi t«n gi¸o ®­a tíi nh÷ng t¸c ®éng hoÆc tÝch cùc hoÆc tiªu cùc nh­ng ®Òu rÊt cô thÓ vµ trùc tiÕp tíi sù ph¸t triÓn cña mét thÓ chÕ chÝnh trÞ nãi riªng, d©n téc nãi chung. Thêi Lý, chiÒu h­íng x©y dùng mèi quan hÖ liªn kÕt, hµi hßa gi÷a chÝnh trÞ vµ t«n gi¸o, trong ®ã cã quan hÖ gi÷a triÒu ®×nh víi PhËt gi¸o, ®· trë thµnh xu víi §¹o gi¸o vµ Nho gi¸o ë nh÷ng møc kh¸c nhau, d­íi nh÷ng triÒu vua kh¸c nhau ®Ó x©y dùng nªn mèi quan hÖ chñ ®¹o g¾n kÕt gi÷a PhËt gi¸o vµ triÒu ®×nh. §Æc biÖt, d­íi thêi Lý Nh©n T«ng, khi nhµ vua cã quan ®iÓm dung hoµ tam gi¸o, khuyÕn khÝch c¶ ba ®¹o cïng ph¸t triÓn, th× sù ®Êu tranh nµy còng béc lé râ rµng h¬n, dï lµ d­íi nh÷ng h×nh thøc gi¸n tiÕp. Kh¶o cøu huyÒn tho¹i Tõ §¹o H¹nh sÏ cho ta mét c¸ch nh×n râ h¬n vÒ PhËt gi¸o thêi Lý trong qu¸ tr×nh duy tr×, cñng cè quan hÖ víi triÒu ®×nh còng nh­ mèi quan hÖ gi÷a chÝnh trÞ vµ t«n gi¸o thêi k× nµy. Thêi Lý, c¸c vua Lý t«n PhËt gi¸o lµm h­íng chñ ®¹o trong ®êi sèng chÝnh trÞ- quèc gi¸o, c¸c vÞ s­ ®øng ®Çu Gi¸o héi t¶ng v¨n ho¸ chÝnh trÞ hÕt søc rùc rì th©m trong lÜnh vùc t­ t­ëng, cã vai trß t«n gi¸o §¹i ViÖt vµ t¹o nªn mét nÒn trong lÞch sö d©n téc. Mèi quan hÖ liªn kÕt, ñng hé lÉn nhau ngµy cµng chÆt chÏ, tèt ®Ñp gi÷a PhËt gi¸o vµ triÒu ®×nh nhµ Lý suèt 215 n¨m dùng n­íc ®· gãp phÇn x©y dùng mét nhµ n­íc §¹i ViÖt hïng m¹nh vµ v¨n hiÕn. Tuy nhiªn, lÞch sö ®· chøng minh, PhËt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    40    1    29-05-2023
144    20    2    29-05-2023
512    27    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.