Sắc màu huyền thoại chung quanh cuộc đời Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Bài viết Sắc màu huyền thoại chung quanh cuộc đời Thiền sư Từ Đạo Hạnh trình bày nội dung về: Những tương quan giữa Thiền tông - Mật tông - Tịnh Độ tông; "Hậu thân" của Thiền sư Tư Đạo Hạnh,. chi tiết tại bài viết. | Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 4 - 2012 37 S¾C MµU HUYÒN THO¹I CHUNG QUANH CUéC §êI THIÒN S¦ Tõ §¹O H¹NH Hßa th­îng ThÝch H¶i Ên 1. Nh÷ng t­¬ng quan gi÷a ThiÒn t«ng - MËt t«ng - TÞnh §é t«ng Trong sè c¸c vÞ thiÒn s­ ViÖt Nam thêi Lý - TrÇn vµ kÓ c¶ sau nµy, ThiÒn s­ Tõ §¹o H¹nh cã mét hµnh tr¹ng mang nhiÒu mµu s¾c huyÒn tho¹i nhÊt. §¹i ViÖt sö ký toµn th­, An Nam ChÝ l­îc, LÜnh Nam ChÝch qu¸i, ViÖt §iÖn U Linh, ThiÒn UyÓn tËp anh, . ®Òu cã nh÷ng dßng tiÓu sö ghi chÐp kh¸ râ rµng, song nh÷ng c©u chuyÖn chung quanh cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña ThiÒn s­ Tõ §¹o H¹nh vÉn cßn lµ nh÷ng bÝ Èn hÊp dÉn ®èi víi ng­êi ®êi sau. Ngoµi nh÷ng dÊu tÝch chÝnh ë Hµ Néi (bao gåm c¶ Hµ T©y tr­íc ®©y), hÇu hÕt c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c Bé ®Òu Ýt nhiÒu l­u gi÷ nh÷ng dÊu tÝch, huyÒn tÝch vÒ cuéc ®êi tu hµnh cña Ngµi. S¸ch ThiÒn UyÓn tËp anh xÕp Ngµi vµo dßng thiÒn T× Ni §a L­u Chi (Vinitaruci), mét dßng thiÒn cã nh÷ng mèi liªn hÖ mËt thiÕt gi÷a ph­¬ng ph¸p hµnh tr× cña c¶ MËt vµ TÞnh. S¸ch cho biÕt, sau khi dïng quyÒn n¨ng phÐp thuËt tr¶ mèi thï x­a cho cha xong, Tõ §¹o H¹nh röa s¹ch o¸n thï, xem viÖc ®êi nh­ tro l¹nh, ®i kh¾p n¬i trong chèn tïng l©m ®Ó t×m thÇy Ên chøng. Tõ §¹o H¹nh tõng tham vÊn ®¹o häc tõ hai ngµi TrÝ HuyÒn vµ Sïng Ph¹m. Tuy nhiªn, trong ThiÒn UyÓn tËp anh chØ nªu hµnh tr¹ng cña ngµi Sïng Ph¹m mµ kh«ng thÊy nãi g× ®Õn hµnh tr¹ng cña ngµi TrÝ HuyÒn. Gi¸o s­ Lª M¹nh Th¸t th× xÕp ThiÒn s­ TrÝ HuyÒn vµo thÕ hÖ thø 11 cña dßng thiÒn Ph¸p V©n(1). MËt t«ng kh¸ phï hîp ®Ó ph¸t triÓn ë nh÷ng n­íc cã ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ nói non hiÓm trë, rõng rËm ©m u, thó d÷, n­íc ®éc nh­ ë n­íc ta. TÝn ng­ìng ®a thÇn, cïng víi tôc x¨m m×nh ®Ó tr¸nh thuû qu¸i cña ng­êi ViÖt phÇn nµo cho thÊy niÒm tin d©n gian buæi ban ®Çu ®· nghiªng vÒ nh÷ng chuyÖn k× dÞ, thÇn bÝ. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã lµ yÕu tè ®Ó cho PhËt gi¸o MËt t«ng dÔ tiÕp cËn vµ nhanh chãng hoµ nhËp víi hÖ thèng thÇn linh b¶n ®Þa. §Æc biÖt, hÖ thèng thê n÷ thÇn vµ hÖ thèng thê Tø Ph¸p (Ph¸p V©n, Ph¸p Vò, Ph¸p L«i, Ph¸p §iÖn),

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.