Kích thích tính tự giác học tập, nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình đào tạo nhà giáo tương lai

Tự học là thành phần cơ bản của mọi quá trình sư phạm, bản chất của nó là sự đấu tranh với chính bản thân trong việc tiếp thu các tác động của xã hội, làm cho tác động bên ngoài chuyển thành những yêu cầu và kích thích bên trong. Thực tiễn dạy học cho thấy chỉ có tính tự giác là giải pháp hiệu quả nhất trong học tập để sinh viên tự nâng cao trình độ và nhanh chóng chiếm lĩnh tri thức về các vấn đề cần tìm hiểu. Bài viết đề cập đến việc kích thích tính tự giác học tập, là chìa khóa mở mọi cánh cửa tri thức. | TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 02 - 2016 ISSN 2354-1482 KÍCH THÍCH TÍNH TỰ GIÁC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NHÀ GIÁO TƯƠNG LAI ThS. Nguyễn Thanh Thủy1 TÓM TẮT Tự học là thành phần cơ bản của mọi quá trình sư phạm, bản chất của nó là sự đấu tranh với chính bản thân trong việc tiếp thu các tác động của xã hội, làm cho tác động bên ngoài chuyển thành những yêu cầu và kích thích bên trong. Thực tiễn dạy học cho thấy chỉ có tính tự giác là giải pháp hiệu quả nhất trong học tập để sinh viên tự nâng cao trình độ và nhanh chóng chiếm lĩnh tri thức về các vấn đề cần tìm hiểu. Bài viết đề cập đến việc kích thích tính tự giác học tập, là chìa khóa mở mọi cánh cửa tri thức. Từ khóa: Giáo dục học, phương pháp, tự giác, tự học, nghiên cứu một lĩnh vực nhất định và trở thành sức 1. Mở đầu lao động phát triển và chuyên môn hóa, Theo thuật ngữ tiếng Anh từ thì cần phải có việc huấn luyện hoặc việc “Education” nghĩa là giáo dục, vốn gốc giáo dục nhất định” [1]. từ La tinh đó là “Educare” có nghĩa là Thật đúng như vậy để có được sự “làm bộc lộ ra”. Từ đó có thể hiểu “giáo đào tạo và những kỹ xảo trong lĩnh vực dục” là quá trình (hay cách thức) làm bộc lao động trồng người, các thế hệ đi trước lộ ra những khả năng tiềm ẩn của người (giáo viên và người làm công tác giáo được giáo dục. Khả năng tiềm ẩn ấy được dục) trong ngành giáo dục và đào tạo nói thể hiện như một nét tính cách khác nhau chung và giảng viên Đại học Đồng Nai nào đó trong mỗi tình huống khác nhau. nói riêng phải có giải pháp mới cụ thể để Trong giáo dục những kinh nghiệm của giúp sinh viên nhận thức một cách đúng thế hệ trước được truyền lại cho thế hệ đắn vai trò của bản thân trong lĩnh vực sau và truyền cho những nhóm người nghề nghiệp mà các em đã chọn. Đầu thế khác nhau trong cùng một thế hệ, từ đó kỷ XXI xu hướng xã hội học tập đang chúng ta thấy rằng mỗi thời đại, mỗi chế dần hình thành, ở đó mọi người học tập độ xã hội lại cụ thể hóa giáo dục thành thường xuyên, lấy tự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    74    1    09-12-2023
28    58    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.