ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Những người ký tên dưới đây gửi Ðơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Luật Ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố ., hoặc Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố .) | Mẫu 5: Đ ơn xin thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ĐƠN XIN THàNH LậP DOANH NGHIệP 100% VốN NƯớC NGOàI Kính gửi (hoặc UBND tỉnh, thành phố hoặc Ban quản lý KCN tỉnh hc ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000; - Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam quy định chi tiết về thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Những người ký tên dưới đây gửi Đ ơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố ., hoặc Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố .) I. (Các) CÔNG TY (hoặc cá nhân): . Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo Điều lệ đính kèm với các mục tiêu hoạt động như sau: - ---------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------- II. Chúng tôi xin cam kết: 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đ ơn xin và hồ sơ kèm theo. 2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư. III. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm: 1. Điều lệ Doanh nghiệp; 2. Văn bản xác nhân tư cách pháp lý, tình hình tài chính của chủ đầu tư (chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản của bên nước ngoài hoặc báo cáo hoạt đồng tài chính trong 2 năm gần nhất); 3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật; 4. Các hồ sơ quy định tại các Điều 81, 82, 89, 95 của Nghị định 24/2000/NĐ -CP. (nếu có). (Làm tại), ., ngày tháng năm. Chủ đầu tư (hay đại diện được uỷ quyền) (Ký tên, chức vụ và dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG