ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi xin bảo đảm độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Nhà nước Việt Nam | Mẫu 9: Mẫu đơn đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------------------------------------- Quảng Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2003 ĐƠN XIN ĐĂNG Ký ĐạT TIÊU CHUẩN MÔI TRƯờNG Kính gửi: Chủ đầu tư: 1. Tên công ty: 2. Đ ại diện được uỷ quyền: Chức vụ C: Quốc tịch Q: Địa chỉ thường trú: 3. Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Tên Doanh nghiệp: Tên tiếng Anh: Mục tiêu đầu tư: Địa điểm thực hiện dự án: Những hồ sơ gửi kèm: - - Chúng tôi xin bảo đảm độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Nhà nước Việt Nam và trong các công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức của các nước và các tổ chức quốc tế được trích lục và sử dụng trong bản đăng ký của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực. Chúng tôi xin cam đoan sẽ tiến hành xây dựng các công trình xử lý chất thải đúng thời hạn và sẽ đảm bảo kinh phí vận hành công trình xử lý và giám sát môi trường. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi làm đơn này đề nghị xác nhận. (Đại diện chủ đầu tư ký / đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG