Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Bài viết phân tích những tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học; đánh giá một cách khái quát thực trạng các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. | Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Ng« V¨n Vò(*) Tãm t¾t: T¹p chÝ khoa häc lµ n¬i c«ng bè, ®¨ng t¶i, phæ biÕn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu, nh÷ng tri thøc míi cña c¸c nhµ khoa häc. ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l−îng vµ uy tÝn cña mét t¹p chÝ khoa häc lu«n lµ môc tiªu h−íng tíi trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña nhiÒu t¹p chÝ, trong ®ã cã c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam. Bµi viÕt ph©n tÝch nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi t¹p chÝ khoa häc; ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t thùc tr¹ng c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam; trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p x©y dùng t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam tiÕp cËn tiªu chuÈn quèc tÕ. Tõ khãa: T¹p chÝ khoa häc, Bµi b¸o khoa häc, ISI, Scopus, Tiªu chuÈn quèc tÕ Ngµy nay, qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ ®ang diÔn ra s©u réng cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ tri thøc, x©y dùng vµ ph¸t triÓn t¹p chÝ khoa häc theo tiªu chuÈn quèc tÕ lµ mét xu thÕ tÊt yÕu ë tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi.(∗)T¹p chÝ lµ mét trong c¸c kªnh th«ng tin quan träng ®Ó c«ng bè, giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ. C¸c t¹p chÝ khoa häc ë ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam nãi riªng hiÖn ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi h−íng ®Õn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, mµ môc tiªu cô thÓ ®−îc ®Ò cËp nhiÒu lµ ®−îc xÕp h¹ng trong hÖ thèng TS., T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam; Email: ngovu68@ (∗) ISI(*) hay Scopus(**), hai hÖ thèng tiªu chuÈn ®−îc biÕt ®Õn réng r·i trong céng ®ång nghiªn cøu khoa häc. Theo c«ng bè trong B¸o c¸o trÝch dÉn t¹p chÝ n¨m 2014 cña TËp ®oµn truyÒn th«ng vµ xuÊt b¶n Thomson Reuters, ë ViÖt Nam ch−a cã t¹p chÝ khoa häc nµo ®−îc chÊp nhËn trong hÖ thèng ISI. So s¸nh ViÖt Nam víi mét sè ISI (Institute for Science Information) lµ ViÖn Th«ng tin khoa häc ®−îc s¸ng lËp bëi nhµ khoa häc ng−êi Mü Eugene Garfield vµo n¨m 1960. ISI ®−îc Thomson Scientific & Healthcare mua l¹i n¨m 1992, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    72    11    30-09-2023
8    36    1    30-09-2023
463    39    1    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.