Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa: Quản lý hoạt động của Nhà văn hóa 3 - 2 tỉnh Nam Định

Trên cơ sở thực tiễn của công tác quản lý hoạt động Nhà văn hóa 3 - 2 tỉnh Nam Định, đề tài luận văn phân tích, đánh giá và bước đầu chỉ ra những yếu tố tác động, cũng như nguyên nhân khách quan, chủ quan làm hạn chế hiệu quả hoạt động và quản lý hoạt động tại đây. Cũng qua nghiên cứu này, đề tài cũng hệ thống hóa các nguyên tắc quản lý và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả, tính thực tiễn của công tác này tại Nhà văn hóa 3 - 2 tỉnh Nam Định. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG DƯƠNG HỒNG NHUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ VĂN HÓA 3 - 2 TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 3 (2015 - 2017) Hà Nội, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG DƯƠNG HỒNG NHUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ VĂN HÓA 3 - 2 TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 60310642 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Đinh Gia Lê Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quản lý hoạt động nhà văn hóa 3 - 2 tỉnh Nam Định” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Đề tài này người viết chưa công bố ở bất kỳ đâu và không trùng lặp với bất cứ đề tài nào đã được công bố. Một số thông tin liên quan, số liệu và trích dẫn đều được ghi rõ tại phần tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn. Tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan này. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Dương Hồng Nhung DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban Chấp hành BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CLB Câu lạc bộ CNVC Công nhân viên chức CTQG Chính trị quốc gia ĐSVH Đời sống văn hóa HDND Hội đồng nhân dân GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GS Giáo sư KHKT Khoa học kỹ thuật LSVH Lịch sử, văn hóa PGS Phó giáo sư TDTT Thể dục thể thao TNCS Thanh niên cộng sản Tp Thành phố tr. Trang TS Tiến sĩ UBND Ủy ban Nhân dân UNESCO (Tên tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Tên tiếng Việt: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc). VHTT Văn hóa thông tin VHTT & DL Văn hóa, Thể thao và Du lịch MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔNG QUANNHÀ VĂN HÓA 3 - 2 TỈNH NAM ĐỊNH . 8 . Những khái niệm cơ bản . 8 . Quản lý và quản lý văn hóa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    49    2    02-12-2023
389    50    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.