Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công các quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, đánh giá đúng những ưu điểm hạn chế trong công tác quản lý và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại di tích lịch sử văn hóa này trong thời gian tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG Dã nh LÊ NGỌC HẢI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH PHÙNG KHOANG (PHƢỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 4 (2015 - 2017) Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG LÊ NGỌC HẢI QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH PHÙNG KHOANG (PHƢỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 60 31 06 42 Ngƣời hƣớng dẫn: VĂN ĐỨC THANH Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang, phƣờng Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các trích dẫn, số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có xuất xứ rõ ràng. Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đã ký Lê Ngọc Hải DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL : Ban quản lý BVHTT : Bộ Văn hóa - Thông tin Bộ VHTT : Bộ Văn hóa & Thể thao CNH,HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNH, ĐTH : Công nghiệp hóa, đô thị hóa DTLN : Di tích lƣu niệm DSVH : Di sản văn hóa ĐTH : Đô thị hóa GS : Giáo sƣ Nxb : Nhà xuất bản PGS : Phó Giáo sƣ Sở VH&TT : Sở Văn hóa và Thể thao Tr. : Trang TS : Tiến sĩ TW : Trung ƣơng UBND : Ủy ban nhân dân UNESCO : Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN DI TÍCH ĐÌNH PHÙNG KHOANG 18 . Cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa 18 . Một số khái niệm liên quan 24 . Nội dung Quản lý nhà nƣớc về di tích lịch sử văn hóa 31 . Cơ sở pháp lý về bảo tồn và phát huy giá trị di tích . 32 . Tổng quan về di tích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.