Ebook Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV (Tập 4.1) - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Ebook Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV (Tập ) cung cấp những bản vẽ tham khảo về phần điện: Tập các bản vẽ chuỗi cách điện 110kV, tập các bản vẽ chuỗi cách điện 220kV, tập các bản vẽ chuỗi cách điện 500kV và tập các bản vẽ nối đất. . | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THIẾT KẾ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN CẤP ĐIỆN ÁP 110KV - 500KV BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1289/QĐ-EVN NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM PHẦN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN CẤP ĐIỆN ÁP 110KV - 500KV TẬP 4 CÁC BẢN VẼ THAM KHẢO TẬP CÁC BẢN VẼ PHẦN ĐIỆN HÀ NỘI 2017 TAP DOANCQNG HOA XA HQl CHIT NGHIA VIET NAM BEEN LlfC VIET NAMDpc lap - Ty do - Hanh phuc So: ^2^i/QD-EVNHaN^ thang^nam 2017 QUYET DINH Ve viec ban hanh Quy djnh ve cong tac thiet ke dy an Iiroi dien cap dien ap HOkV •*• 500kV trong Tap doan Dien lire Quoc gia Vi?t Nam TONG GIAM DOC TAJ DOAN DI^N L^TC VIET NAM Can cu Nghi dinh s6 205/2013/NB-CP ngay 06/12/2013 ciia Chinh phu \h Dieu le to chuc va hoat dpng ciia Tap doan Dien lye Viet Nam; Can cii Nghi quyet s6 318/NQ-HDTV ngay 13/10/2017 ciia Hpi d6ng thanh vien Tap doan Dien lye Vipt Nam - Phien hpp thur 19-2017; Theo de nghi ciia Truong Ban Quan ly Dau tu, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay "Quy dinh ve cong tac thiet ke dy an luoi dien clp dipn ap tu 1 lOkV dSn 500kV trong Tap doan Dien lye Qu6c gia Viet Nam". Dieu 2. Quyet dinh nay co hipu lye ke tu ngay ky. Dieu 3. Tong Giam doc, Cdc Pho Tong Giam doc EVN, Truong cac Ban thupc Hpi d6ng thanh vien EVN, Chanh Van phong, Truong cac Ban chuc nang cua EVN, Thu trucmg cac don vi true thupc, Thu trucmg cac cong ty con do EVN nam gift 100% von dieu lp, Nguod dai dien phan von cua EVN tpi cong ty co phan, cong ty trach nhiem hftu han va cac to chuc, ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quy^t dinh nay./. Nai nh^n: -Nhirdiu3; - Bp Cong Thuong (dk b/c); - Cpc DL v^ NLTT - Bp CT (de b/c); - HDTV-EVN (de b/c); - Luu: VT, DT, PC. ^^jO^sG^SIAM DOC /^^ >^i ^•/TAPOOAl^\^^ Hdienli/cviet|Imf] ^ EVNjL^ ^^ EJISgHoang An 1 TAP DOANC0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM DIEN LUt VIET NAMDoc lap - Tir do - Hanh phuc QUY DINH VE CONG TAC THIET KE D0 AN Ll/01 DIEN CAP DIEN AP 110KV -s500KV TRONG TAP DOAN DIEN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.