Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý các hoạt động văn hóa của nhà văn hóa thanh thiếu nhi Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Đề tài luận văn nghiên cứu các vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn và nghiên cứu thực trạng công tác quản lý các hoạt động văn hóa của Nhà văn hoá thanh thiếu nhi Đắk Lắk. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa tại đơn vị. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TW LƢƠNG THỊ VÂN QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CỦA NHÀ VĂN HÓA THANH THIẾU NHI ĐẮK LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK TỐM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA Khóa 1 Tây Nguyên (2015 – 2017) Hà Nội, 2017 CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo Phản biện 1: PGS. TS Trịnh Thị Minh Đức Trường Đại học Văn hóa Hà nội Phản biện 2: TS. Đỗ Quang Minh Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. Vào hồi:10 giờ 00 ngày 05 tháng 1 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 4 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa những năm gần đây đã diễn vô cùng phong phú, đa dạng, đặc biệt là hoạt động văn hóa dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh đã có sự quan tâm hơn đến việc cho các em tham gia các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp tại Nhà văn hóa sau những buổi học chính khóa tại Nhà trường. Các phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển và hướng các em vào những hoạt động có ích , góp phần giáo dục , bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và trách nhiệm xã hội cho các em. Nhà văn hóa thanh thiếu nhi Đắk Lắk là một thiết chế văn hóa góp phần quan trọng vào công tác giáo dục, bồi dưỡng hình thành những thế hệ công dân tương lai cho đất nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cho đến nay đã có không ít công trình liên quan đến đề tài được công bố, qua tìm tòi và tìm hiểu có một số đề tài, bài viết có liên quan đó là : Trong đề tài nghiên cứu khoa học “Hoạt động của nhà văn hóa quận Tây Hồ- thực trạng và giải pháp”, luận văn thạc sĩ của tác giả Bùi Thị Thu Phương( 2016) với đề tài Quản lý hoạt động văn hóa của trung tâm văn hóa tỉnh Sơn La, luận văn thạc sĩ của tác giả Phạm Minh Hằng (2016) đề tài Quản lý hoạt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.