Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý hoạt động văn hóa của trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk

Luận văn tập trung vào nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk để tìm ra hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NÔNG HOÀNG CHIẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội, năm 2017 Hà Nội, 2017 1 MỞ ĐẦU 1. Lịch sử đề tài Từ trước đến nay, đời sống văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở luôn nhận được sự chú ý của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước. Như vậy hướng nghiên cứu mới của tôi là tiếp tục khai thác các vấn đề mà các nhà nghiên cứu đi trước còn bỏ ngỏ; tổng kết và phát huy những giá trị đó áp dụng vào thực tiễn cụ thể của Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ vào tình hình đó, đề tài mà tôi chọn là: “Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk”. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tập trung vào nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk để tìm ra hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu, tiếp cận Đề tài dựa trên các phương pháp nghiên cứu chính sau: - Phân tích tổng hợp: Thông qua tìm hiểu các công trình nghiên cứu, các tài liệu, các báo cáo khoa học về quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa để tổng hợp, phân tích đưa vào luận văn - Khảo sát thực địa – bằng các thao tác: + Quan sát thực tế, tham dự vào việc tổ chức các hoạt động do TTVH tỉnh Đắk Lắk tổ chức để đánh giá thực trạng về công tác tổ chức. + Chụp ảnh, miêu tả, thu thập các tài liệu về nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cư dân trên địa bàn thành phố, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoạt động của TTVH tỉnh Đắk Lắk để phân tích thực trạng công tác tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa của TTVH tỉnh Đắk Lắk. 2 4. Nguồn tƣ liệu sử dụng nghiên cứu Hầu hết nguồn tư liệu tham khảo đều do tác giả tìm hiểu qua các công trình nghiên cứu, các tài liệu, các báo cáo khoa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.